Nieuw Beleid
(x € 1.000,-)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Armoedebestrijding

13. Schuldenoffensief
t.l.v. reserve 3D

1.315 N
1.315 V

1.475 N
1.475 V

1.700 N
1.700 V

-

Bevorderen zelfredzaamheid

19. Agenda Sociaal 013
t.l.v. egalisatiereserve 3D

1.000 N
1.000 V

1.000 N
1.000 V

-

-

20. Subsidie Peerke Donders

24 N

24 N

-

-

21. Subsidie Ronde Tafelhuis

35 N

35 N

35 N

35 N

22. Wijk aan zet
t.l.v. egalisatiereserve 3D

220 N
220 V

-

-

-

23. Vluchtelingen
t.l.v. reserve Vluchtelingen

312 N
312 V

-

-

-

24. Veteranen
t.l.v. bestaande budgetten

40 N
40 V

40 N
40 V

40 N
40 V

40 N
40 V

25. Emancipatiebeleid

40 N

-

-

-

Werk en Inkomen

29. Arbeidsmarktvernieuwing
t.l.v. egalisatiereserve 3D

625 N
625 V

550 N
550 V

625 N
625 V

-

30. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
t.l.v. egalisatiereserve 3D

100 N
100 V

Maatschappelijke ondersteuning

39. Alfahulpen
t.l.v. reserve 3D

350 N
350 V

350 N
350 V

-

-

Economie

47. Actualiseren evenementenbeleid
t.l.v. RGI

500 N
500 V

500 N
500 V

500 N
500 V

-
-

48. Professionalisering binnenstadorganisatie:

  • Aanvullende jaarlijkse bijdrage
  • t.l.v. RGI
  • BIZ Vastgoed - opbrengst reclamebelasting
  • BIZ Vastgoed - binnenstadsubsidie

330 N
330 V
130 V
130 N

330 N
330 V
130 V
130 N

330 N
330 V
130 V
130 N

-
-
130 V
130 N

Ruimte

51. Vergroening Binnenstad
t.l.v. RGI

200 N
200 V

-
-

-
-

-
-

52. Fietsbrug Waalstraat
t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV)

-
-

-
-

2.500 N
2.500 V

-
-

53. Snelfietsroute Tilburg-Breda
t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV)

-
-

-
-

1.000 N
1.000 V

1.000 N
1.000 V

54. Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk
t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV)

-
-

-
-

2.500 N
2.500 V

-
-

55. Fietspad Bels Lijntje fase 1A
t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV)

1.100 N
1.100 V

-
-

-
-

-
-

56. Binnenstad 21e eeuw: routes/verbindingen

t.l.v. Reserve Herstructurering

2.000 N
2.000 V

PM

PM

-

57. Stimuleren goedkope huisvesting bijzondere doelgroepen
t.l.v. Reserve Herstructurering

1.000 N
1.000 V

-

-

-

58. Verduurzaming goedkope particuliere voorraad
t.l.v. Reserve Herstructurering

-

1.000 N
1.000 V

-

-

59. Verloederde panden
t.l.v. Reserve Herstructurering

1.000 N
1.000 V

-

-

-

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

63. Koningsplein; verkenning planontwikkeling
t.l.v. reserve Herstructurering

100 N
100 V

-
-

-
-

-
-

Cultuur

66. Atelier- en werkvoorziening voor makers in de stad
t.l.v. reserve Herstructurering

1.000 N
1.000 V

-
-

-
-

-
-

67. CUPUDO
t.l.v. RGI

300 N
300 V

300 N
300 V

-
-

-
-

68. Huisvesting BKKC - Spoorlaan

83 N

-

-

-

Gebouwenexploitatie

76. Toegankelijkheid openbare gebouwen

150 N

-

-

-

77. Verduurzaming gemeentegebouwen
t.l.v. taakstelling gebouwenexploitatie

165 N
165 V

165 N
165 V

165 N
165 V

165 N
165 V

78. Toekomstvisie amateurvoetbal

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

82. Continuering aanpak ondermijnende criminaliteit

-

-

500 N

500 N

83. Budget aanpak verloedering op peil houden
t.l.v. reserve Herstructurering

256 N
256 V

256 N
256 V

256 N
256 V

-

Wijkgericht werken

86. Exploitatie Schalm in Koningsoord (subsidie)

100 N

100 N

100 N

100 N

Sport

90. Kosten schoonhouden i.v.m. openbaar gebruik sportcomplexen

120 N

120 N

-

-

91. Toekomstvisie amateurvoetbal

101 N

101 N

101 N

101 N

Openbare ruimte

116. Egalisering investeringsplanning Riolering en Waterhuishouding 2020 en verder

-

-

29 N

49 N

117. Onderhoud Spoorpark

200 N

200 N

200 N

200 N

Bestuur, samenwerken en netwerken

123. Professionalisering communicatie in Public Affairs/Lobby
t.l.v. RGI

200 N
200 V

-

-

-

124. Lobbykracht Den Haag
t.l.v. bedrijfsvoeringsbudgetten

100 N
100 V

100 N
100 V

100 N
100 V

100 N
100 V

Publieke dienstverlening

130. Verhoging vergoeding leden stembureaus
t.l.v. bestaande budgetten

20 N
20 V

20 N
20 V

-

20 N
20 V

Algemene baten en lasten

157. Invoering nieuwe Omgevingswet
t.l.v. RGI

815 N
815 V

765 N
765 V

-

-

158. I-opgave Het Nieuwe Werken (Bytes inclusief telefonie)
t.l.v. RGI

1.400 N
1.400 V

1.400 N
1.400 V

-

-

159. Kapitaallasten Het Nieuwe Werken (Bricks)

-

95 N

149 N

214 N

160. Informatiebeveiliging - acuut
t.l.v. bedrijfsvoering

331 N
331 V

331 N
331 V

331 N
331 V

331 N
331 V

161. Volwaardig tax control
t.l.v. bedrijfsvoering

199 N
199 V

199 N
199 V

199 N
199 V

199 N
199 V

162. Evenementenketen
t.l.v. bedrijfsvoering

357 N
357 V

357 N
357 V

357 N
357 V

357 N
357 V

Totaal Nieuw Beleid

853 N

675 N

1.114 N

1.199 N

Overige voorstellen
(x € 1.000,-)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

163. Niet doorvoeren prijscompensatie

1.100 V

1.100 V

1.100 V

1.100 V

164. Onttrekking algemene reserve

1.217 V