Herijkingen
(x € 1.000,-)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Onderwijs

1. Herijking onderwijshuisvesting

10 N

20 N

20 N

176 N

2. Harmonisatie kinderopvang peuterspeelzalen

30 N

30 N

30 N

30 N

3. DU Voorschoolse voorziening peuters

-

-

-

123 N

4. Nominale bijstelling Leerlingenvervoer

4 N

4 N

4 N

4 N

5. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

6.158 V

6.085 V

6.003 V

5.809 V

Armoedebestrijding

6. DU Armoedebestrijding onder kinderen

3 V

3 V

3 V

3 V

7. Nominale bijstelling Bijzondere Bijstand

37 N

37 N

37 N

37 N

8. Nominale bijstelling Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

202 N

202 N

202 N

202 N

9. Nominale bijstelling Individuele Inkomenstoeslag

11 N

11 N

11 N

11 N

10. Bijstelling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

60 N

60 N

60 N

60 N

11. Bijzondere bijstand

985 N

-

-

-

12. Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

850 N

-

-

-

Bevorderen zelfredzaamheid

14. Inwonersbijdrage GGD Hart voor Brabant

121 N

62 N

31 N

81 N

15. DU Gezond in de stad

407 N

407 N

407 N

407 N

16. IU WMO

57 N

57 N

57 N

111 N

17. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

1 V

1 V

1 V

1 V

18. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Werk en Inkomen

26. IU Sociaal Domein - WSW

1.438 N

1.350 N

1.250 N

311 N

27. IU Sociaal Domein - Re-integratiebudget

675 N

679 N

680 N

1.204 N

28. Bijstelling BUIG

12.121 N
12.121 V

14.159 N
14.159 V

15.835 N
15.835 V

15.835 N
15.835 V

Maatschappelijke ondersteuning

31. IU WMO

653 N

653 N

656 N

1.278 N

32. IU Sociaal domein, onderdeel WMO

2.049 N

2.042 N

2.226 N

2.181 N

33. IU Sociaal domein, onderdeel WMO Beschermd wonen

1.028 N

1.051 N

1.051 N

1.051 N

34. Nominale bijstelling WMO Woonvoorzieningen

65 N

65 N

65 N

65 N

35. Nominale bijstelling WMO Vervoersvoorzieningen

11 N

11 N

11 N

11 N

36. Nominale bijstelling WMO Rolstoelen

12 N

12 N

12 N

12 N

37. Regiesysteem Toegang

50 N
50 V

50 N
50 V

50 N
50 V

50 N
50 V

38. DU Vrouwenopvang

1 V

1 V

1 V

1 V

Jeugdhulp

40. IU Sociaal domein, onderdeel Jeugd

1.226 V

1.225 V

896 V

634 V

Economie

41. Pachtopbrengsten Tilburgse Kermis

861 N

861 N

861 N

861 N

42. Inwonersbijdrage Midpoint Brabant

222 N

222 N

222 N

222 N

43. Uitvoering stimuleringsagenda
t.l.v. RGI

228 V
228 N

142 N
142 V

52 N
52 V

34 N
34 V

44. Vervallen uitkering HNG

-

-

101 N

101 N

45. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

471 V
12.456 N

482 V
12.456 N

470 V
12.984 N

466 V
12.984 N

46. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Ruimte

49. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

2.144 V

2.167 V

2.178 V

2.149 V

50. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

60. Bijstelling grondexploitatie en grondexploitatie algemeen

26.744 N
26.744 V

20.657 N
20.657 V

1.760 N
1.760 V

22.661 V
22.661 N

61. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

15 V

28 V

27 V

25 V

62. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Cultuur

64. Subsidie huurders Lochal

175 V

-

-

-

65. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Gebouwenexploitatie

69. Herijking gebouwenexploitatie

271 V

67 V

73 V

76 V

70. Boekwinst bij verkopen

367 V

-

-

-

71. Winkelplint Kernwinkelgebied

-

290 V

290 V

290 V

72. Bijstelling exploitatie gemeentelijke huisvesting

132 V

-

298 N

931 N

73. Bijstelling exploitatie LocHal

388 N

148 N

145 N

127 N

74. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

7.485 V

7.863 V

7.609 V

7.329 V

75. Administratieve bijstellingen

515 V

515 V

515 V

515 V

Openbare orde en veiligheid

79. Bijdrage Veiligheidsregio MWB 2018

554 N

554 N

554 N

554 N

80. Herziening FLO voor Veiligheidsregio MWB

187 N

89 N

97 V

123 V

81. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Wijkgericht werken

84. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

217 V

203 V

189 V

175 V

85. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Sport

87. Kapitaallasten sport

16 N

6 V

23 V

38 V

88. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

492 V

494 V

493 V

465 V

89. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Duurzaamheid, milieu en afval

92. Actieplan Geluid

25 N

-

-

-

93. Vervallen DU Bodemsanering

4 V

4 V

4 V

1.117 V

94. Actualisering autonome groei inzameling huishoudelijk afval

31 V

-

27 N

51 N

95. Verruiming openingstijden milieustraat Hoolstraat

64 N

64 N

64 N

64 N

96. Herijking kapitaallasten afvalinzameling

29 V

186 N

153 N

156 N

97. Bijstelling afvalverwerkingskosten

25 V

37 V

37 V

37 V

98. Uitvoeringskosten gevelmaatregelen Bredaseweg
Specifieke rijksbijdrage

356 N
356 V

0

0

0

99. Invoering tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing

50 N

50 N

50 N

50 N

100. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

485 V

527 V

549 V

560 V

101. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Openbare ruimte

102. Autonome groei verkeersregelinstallaties

18 N

18 N

18 N

18 N

103. Semi autonome groei onderhoud openbare ruimte

41 V

41 V

40 V

93 N

104. Onderhoud diverse bijzondere uitbreidingen

127 N

127 N

127 N

127 N

105. Verschuiving investering riolering Ringbaan Noord naar 2018

202 V

7 N

7 N

7 N

106. Bijstelling budgetten o.b.v. actuele ramingen parkeren (excl. Stappegoor)

Lasten
Baten
Saldo (mutatie reserve)

439 N
167 V
272 V

26 N
388 V
362 N

69 N
388 V
319 N

112 N
388 V
276 N

107. Bijstelling budgetten o.b.v. actuele ramingen parkeergarage Stappegoor

Lasten
Baten
Saldo (mutatie reserve)

147 N
236 V
89 N

164 N
253 V
89 N

181 N
271 V
90 N

199 N
289 V
90 N

108. Deelnemersbijdrage gemeenschappelijke regeling OMWB

40 V

40 V

40 V

40 V

109. Beheer openbaar gebied Kernwinkelgebied

-

290 N

290 N

290 N

110. Bijstelling kapitaallasten afvalinzameling

22 V

13 N

25 N

24 N

111. Vervallen DU Bodemsanering

-

-

-

241 V

112. Onderuitputting kapitaallasten

250 V

250 V

250 V

250 V

113. Illegale stort en bijplaatsingen

200 N

200 N

200 N

200 N

114. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

7.699 V

8.292 V

8.638 V

9.030 V

115. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Bestuur, samenwerken en netwerken

118. Extra dotatie aan voorziening voormalig bestuur

780 N

-

-

-

119. Inwonersbijdrage Hart van Brabant

222 N

222 N

222 N

222 N

120. Bijdrage BrabantStad

42 N

42 N

42 N

42 N

121. Beëindigen betalingen derden uit het gemeentefonds

249 N

279 N

279 N

279 N

122. Contributie VNG

10 N

10 N

10 N

10 N

Publieke dienstverlening

125. Bijstelling aantal reisdocumenten

90 N

-

-

-

126. Bijstelling aantal huwelijken

70 N

70 N

70 N

70 N

127. Opbrengst omgevingsvergunning, onderdeel bouwen (bouwleges)

86 V

86 V

86 V

86 V

128. Verkiezingen

-

-

-

235 N

129. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

14 V

16 V

18 V

18 V

Diensten andere overheden

131. Bijstelling kapitaallasten afvalinzameling

3 V

3 V

4 V

4 V

132. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

1 V

1 V

-

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

133. Uitkering gemeentefonds

15.223 V

13.732 V

13.857 V

12.600 V

134. Uitkering gemeentefonds - afwikkeling oude jaren

500 V

500 V

500 V

500 V

135. Autonome bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing

-

-

-

154 V

136. Autonome bijstelling opbrengst rioolheffing

-

-

-

87 V

137. Autonome bijstelling opbrengst OZB

2 V

2 V

2 V

367 V

138. Nominale bijstelling opbrengst OZB

551 V

556 V

561 V

567 V

139. Opbrengst afvalstoffenheffing

42 N

350 V

359 V

261 V

140. Vervallen onttrekking egalisatiereserve rioolheffing

1.400 N

500 N

-

-

141. Opbrengst rioolheffing

2.801 N

3.745 N

4.245 N

4.411 N

142. Opbrengst toeristenbelasting

80 V

-

-

-

143. Opbrengst hondenbelasting

6 V

6 V

6 V

6 V

144. Bijstelling rentebudgetten

168 N

159 N

150 N

413 V

145. Vervallen beleggingsopbrengst Bouwfondsaandelen
Onttrekking beleggingsreserve Bouwfonds

1.508 N
1.508 V

146. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

25.319 V
30.130 N

24.514 V
30.000 N

24.098 V
29.640 N

24.098 V
29.640 N

147. Administratieve bijstellingen

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

148. Nominale bijstellingen

10.244 N

10.244 N

10.244 N

10.244 N

149. Prijsstijging SK1 en SK2

-

47 N

71 N

100 N

150. Bezwarencommissie

251 N

201 N

201 N

201 N

151. Bijstelling loonkosten

320 V

318 V

315 V

315 V

152. Bijstelling budgetten o.b.v. wettelijke verplichtingen

54 N

54 N

54 N

54 N

153. Wettelijke verplichte additionele informatiebeveiliging

52 N

52 N

52 N

52 N

154. Informatiebeveiliging - wettelijk deel
t.l.v. bedrijfsvoering

246 N
246 V

246 N
246 V

246 N
246 V

246 N
246 V

155. Rentewijziging Besluit Begroting en Verantwoording

494 N
22 N

438 N
977 V

432 N
1.563 V

426 N
2.406 V

156. Administratieve bijstellingen

515 N

515 N

515 N

515 N

Totaal Herijkingen

903 N

1.066 V

632 V

540 V