De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel waarvan de belangrijkste in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Uitkering Gemeentefonds
De raming voor 2018 is gebaseerd op de Meicirculaire 2017 gemeentefonds.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2016

Raming
2017

Raming
2018

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering)

204.613

203.468

217.292

Integratieuitkering Sociaal domein

177.331

168.848

172.395

Overige integratie-uitkeringen

16.184

16.824

17.561

Decentralisatie uitkeringen

23.032

18.889

16.443

Totaal uitkeringsjaar

421.160

408.029

423.691

De aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. zijn geactualiseerd naar de verwachte stand per 1 januari 2018. Deze aantallen worden meerjarig constant verondersteld. De hiermee verband houdende meerjarige ontwikkeling van de uitkeringsbasis wordt niet verwerkt. De meerjarige accressen worden voor 50% in de ramingen verwerkt. De (onzekere) toevoeging in verband met het plafond BCF wordt meerjarig eveneens maar voor 50% geraamd. Meerjarige ontwikkelingen met betrekking tot taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden wel volledig verwerkt.

Belasting en overige algemene dekkingsmiddelen
Belastingen maken een belangrijk onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder volgt een overzicht. De toelichting hierop staat in de paragraaf Lokale heffingen.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2016

Raming
2017

Raming
2018

OZB-opbrengsten

37.957

39.022

39.931

Hondenbelasting

1.584

1.614

1.620

Precariobelasting

682

802

706

Buitenreclame

1.035

1.047

1.055

Toeristenbelasting

239

210

290

Totaal belastingen

41.497

42.695

43.602

OZB-opbrengsten
Bij de raming van de OZB-opbrengsten houden we rekening met de verwachte mutatie in het aantal woningen en niet-woningen. Voor de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van het tarief verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Hondenbelasting
De hondenbelasting is een directe belasting voor het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Precariobelasting
Precariobelasting is de heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Buitenreclame
Betreft een opbrengst voor reclame-uitingen aan lichtmasten, abri's, mupi's e.d.

Toeristenbelasting
Deze belasting is van toepassing op overnachtingen binnen de gemeente in hotels, pensions, bed & breakfast, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen.

Deelnemingen
Vanuit diverse verbonden partijen ontvangen we als gemeente jaarlijkse dividenden. De gemeente ontvangt verder jaarlijks een beheersvergoeding vanuit TWM en 't Laar BV.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2016

Raming
2017

Raming
2018

Dividend Enexis

4.160

4.200

4.200

Dividend BAT Bedrijven NV/BAT Huishoudens BV

300

300

300

Dividend NV BNG

73

40

40

Dividend 't Laar BV

0

7

0

Totaal dividendopbrengsten

4.533

4.547

4.540

Beheersvergoeding TWM

44

43

43

Beheersvergoeding 't Laar BV

5

5

5

Totaal opbrengsten verbonden partijen

4.582

4.595

4.588

Daarnaast is nog sprake van een jaarlijkse winstuitkering van € 101.000,- die voortvloeit uit de verkoop van aandelen HNG in 1996. Er is geen rekening gehouden met rentekosten over de deelnemingen.

Conform de aanbeveling van de Commissie BBV rekenen wij met ingang van 2018 geen rente meer toe aan het eigen vermogen. Consequentie hiervan is dat de rente over reserves die tot en met 2017 ten gunste van de exploitatie werd gebracht komt te vervallen.

Saldo financieringsfunctie
Vanaf de begroting 2018 moeten de richtlijnen uit de Notitie rente van de commissie BBV worden toegepast. De rente-omslag baseren we voortaan op de werkelijke rente lasten. De rente-omslag komt hiermee voor 2018 (afgerond) uit op 0%. Het saldo van de financieringsfunctie dat hieruit volgt bedraagt € 2,2 mln voordelig. De toelichting op dit resultaat staat in de paragraaf financiering.