Programma/omschrijving
(x € 1.000,-)

Lasten

Baten

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Sociale Stijging

Stimuleringsmiddelen voor ondernemers

64

64

-64

-64

Kosten voor projectondersteuning

57

57

-57

-57

Plusvariant participatieverklaring

185

-185

Werkbudget pilot jozefzorg

56

-56

Verst taalonderwijs

75

-75

Verl entree opleiding amv

55

-55

Buddyaanpak ex amv

52

-52

Stelpost vluchteling

125

-125

Inzet knooppunt ruimhartig

91

-91

Omgevingsmanagement

75

-75

Vluchtelingen en sport

64

-64

Coördinatietaken actieplan en vluchtelingen

116

-116

Cofinanciering Europese subsidieaanvraag

100

-100

Extra investeringen duale trajcten, jongeren en deskundigheid / informatie

65

-65

Tolkenbudget W&I

9

-9

Subsidieregeling initiatieven vanuit de doelgroep

20

-20

Jeugdwerkloosheid vrije zone

375

-375

Stimuleringsfonds Midden-Brabant

300

-300

Mobiliteitscentrum

125

-125

Werkbedrijf

600

-600

WMO Hulp aan huis

1.500

1.400

-1.500

-1.400

Vertrouwensexperiment

699

511

-699

-511

Bestedingsplan P-budget (BUIG Maatregelen)
(Gesloten exploitatie verrekening met reserve 3D)

226

-226

Uitvoeringskosten 3D (incidenteel)

219

-219

Extra capaciteit (RIT aanvragen buiten uitvoeringsbegroting 3D)

19

-19

ZVHMB inzet procesregie dichtbij de Toegang

93

-93

Adressen op orde Sociaal domein (onderzoek en inr mutatiesturing)

78

-78

De wijk aan zet. Doorontwikkeling van de sociale basis 2017 tot en met 2020

220

-220

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

100

-100

Agenda sociaal domein

1.000

1.000

-1.000

-1.000

Arbeidsmarktvernieuwing

625

550

625

-625

-550

-625

Schuldenoffensief

1.315

1.475

1.700

-1.315

-1.475

-1.700

Alfahulpen

350

350

-350

-350

Totaal Sociale Stijging

9.053

5.407

2.325

0

-9.053

-5.407

-2.325.0

0


Vestigingsklimaat

Bibliotheek Transitiekosten

1.500

-1.500

Groenambities spoorzone/ spoorpark

2.000

500

-2.000

-500

Glasvezel - Next generation network (Ftth)

36

-36

Glasvezel - Digitale wayfinders

365

-365

Fietsstalling station

1.500

-1.500

Ontwikkeling mediacluster

1.000

-1.000

Stadscampus

4.000

-4.000

Ambities groen en landschap (naar reserve Natuurontwikkeling)

-1.500

Impuls klimaat

-800

Impuls economisch domein - 3 sporen stimuleringsagenda

690

52

52

34

-690

-52

-52

-34

Impuls economisch domein - citymarketing

500

-500

Fietsparkeren Spoorzone

1.500

-1.500

Impuls onderwijs

233

-233

Fietsenstalling station

3.500

-3.500

Cultuurplan 2017-2020

600

-600

Parkmanagement

-350

-350

Doorontwikkeling Spoordijk

831

-831

Kernwinkelgebied

1.000

-1.000

Klimaatadaptatie

250

-250

Bijdrage onrendabele top mediacluster

2.000

-2.000

Parkeervoorziening Stappegoor

200

-200

Invoering Omgevingswet

815

765

-815

-765

CUPUDO

300

300

-300

-300

Herijken evenementenbeleid

500

500

500

-500

-500

-500

Professionalisering binnenstadsorganisatie

330

330

330

-330

-330

-330

Vergroening binnenstad

200

-200

Professionalisering communicatie in PA/Lobby

200

-200

I-opgave HNW

1.400

1.400

-1.400

-1.400

Cultuur in het publieke domein

28

-28

Busstation

2.235

-2.235

Knelpunten wonen (2010-2015)

500

-500

Knelpunten wonen (2015-2020) 

167

166

-167

-166

Niet fysieke aspecten herstructurering

100

100

-100

-100

Rosmolen/wagenaarstraat

1.292

-1.292

transformatie NS-werkplaats

1.500

-1.500

Betaalbare soc. huurwoningen/convenant wonen

3.173

PM

-3.173

PM

Maatregelen tgv nieuwe Woon- en Omgevingsvisie

1.000

1.000

-1.000

-1.000

Betaalbare soc. huurwoningen/convenant wonen

1.000

1.000

-1.000

-1.000

Kernwinkelgebied

1.000

-1.000

Bijdragen aan wijkimpuls

-55

Convenant energie

367

-367

Motie energieneutrale woningen

1.000

-1.000

Verduurzaming woningbouw

1.000

2.000

-1.000

-2.000

Verdunning Piushaven (2018 en 2019)

2.000

-2.000

Spoorpark

2.000

-2.000

Atelier- en werkvoorziening voor makers in de stad

1.000

-1.000

Koningsplein verkenning planontwikkeling

100

-100

Binnenstad 21ste eeuw (verbindingen / routes)

2.000

-2.000

Stimulering goedkope huisvesting

1.000

-1.000

Verduurzaming goedkope particuliere woningvoorr.

1.000

-1.000

Aanpak verloederde panden

1.000

-1.000

Projecten in het kader van natuurcompensatie

353

-353

Stadsregionale Parken

1.581

-1.581

Ecologische verbindingszones om de stad 

500

-500

Ambities groen en landschap (vanuit RGI)

1.500

Gratis parkeren wijkwinkelcentra

3.000

-3.000

Herontwikkeling kop haven Loven, ovv vertrek tvv

647

-647

Subsidie/ intensivering detailhandel

396

396

-396

-396

BIZ op de Linten

4

4

-4

-4

Projectondersteuning

13

14

-13

-14

Gemeentelijke bijdrage parkmanagement

350

350

-350

-350

Storting reserve parkmanagement

350

350

Spoorzone

9.385

1.469

281

206

-9.385

-1.469

-281

-206

Piushaven

1.642

612

321

204

-1.642

-612

-321

-204

project(en) historische panden

50

-50

Bijdrage parkeren Theresia

1.000

-1.000

storting reserve aanloopverliezen / onr top parkeergarages

200

Bredaseweg capaciteitsuitbr Fase 2 en 3

2.650

0

-2.650

Kruising Spoorlaan Heuvelring naar RBV

1.490

0

-1.490

Mortel aanleg randweg incl. aanpass. spoorwegoverg.

1.834

1.000

-1.834

-1.000

Dynamisch busstation

500

-500

Noordhoekring/ Heuvelring incl. kruising Heuvelring

3.270

-3.270

Fietstunnel Ringbaan Zuid Stappegoor

2.500

-2.500

Spoorpark

1.200

-1.200

Waalstraat fietsbrug

2.500

-2.500

Snelfietsroute Tilburg - Breda

1.000

1.000

-1.000

-1.000

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

2.500

-2.500

Bels lijntje fase 1A

1.100

-1.100

Toegankelijkheid gebouwen

150

Totaal Vestigingsklimaat

72.217

25.668

7.484

1.444

-72.722

-25.668

-7.484

-1.444


Leefbaarheid

NB 2016 Energiereductie aanpak Samen geeft Energie 2.0

575

-575

Strategische lange termijn energievisie 

762

-762

Strategische lange termijn energievisie storting RGI gelden

800

Verlenging looptijd reserve Veiligheidsbeleid

230

-230

Digitaliseren bodemarchief

100

-100

Uitvoering lopende projecten ISV programma

77

69

-77

-69

Luchtkwaliteitsmaatregelen uit NSL

75

50

-75

-50

Luchtkwaliteitsmaatregelen uit reserve GSB

20

20

23

-20

-20

-23

Additionele kosten openbaar gebruik sportcomplexen

120

120

Totaal Leefbaarheid

2.759

259

23

0

-1.839

-139

-23

0


Bestuur

Begrotingssaldo 2017/2018

-1.333

Negatief begrotingssaldo 2018

-1.217

Nieuwbouw Traverse (NJB 2011/ACT PB12)

1.415

654

1.000

-1.415

-654

-1.000

Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking

1.207

-1.207

Bijdrage verduurzaming Lochal

750

-750

Storting aanbestedingsvoordeel technische installaties

700

175

Projecten Tilburg Akkoord

377

-377

Werkbudget Tilburg Akkoord

5

-5

Bijdrage Tilburg akkoord vanuit Reserve Herstructurering 

55

Gebiedscontract GroenBlauw Stimuleringskader

50

50

-50

-50

Slimme mobiliteit

45

45

-45

-45

Formatie 1 fte Tilburg Europese Stad (2 jaar)

89

-89

Liberation Route Europe Luisterpalen

13

-13

Lichtplan Piushaven fase 3 en 4

115

-115

Up-Straw 

159

-159

Programmasturing renovatie SK 1 en SK 2

187

187

177

-187

-187

-177

Programmasturing HNW

341

341

312

-341

-341

-312

Verander- en trainingsprogramma HNW

612

612

-612

-612

Huurvergoeding SK 5

307

-307

Tijdelijke huisvesting

228

228

228

-228

-228

-228

Toename huurbudget FAC

500

125

Budget kapitaallasten voorbereidingskrediet

602

150

Budget communicatie FAC

Bijdrage VGB inzake SK3

376

94

Bijdrage klimaatinstallatie SK4

138

35

Saldo tijdelijke huisvesting SK6

100

25

Resultaat ivm vertraging gebouwenexploitatie

194

Verkoop PBE (NB EJB 2011)

13.063

Verkoop aandelen Attero

149

-149

Vervallen beleggingsopbrengst Bouwfondsaandelen

-1.508

Naar reserve Verkoop Essent

-13.063

Uitwerking akkoord vluchtelingen

390

-390

Inbedding Gebouwen op Orde

161

-161

Totaal Bestuur

7.297

17.140

2.329

0

-7.182

-16.536

-2.329

-1.508

Algeheel totaal

91.326

48.474

12.161

1.444

-90.796

-47.750

-12.161

-2.952

Saldo incidentele lasten en baten

530

724

0

-1.508