Voor de berekening van de verplichte kengetallen en het EMU-saldo gaan we uit van de volgende balansprognoses.

Balans per ultimo
(x € 1 miljoen)

Realisatie
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Materiële vaste activa

784

900

969

1.002

1.003

989

Financiële activa: Deelnemingen

8

8

8

8

8

8

Financiële activa: Leningen

104

80

79

65

64

40

Voorraden (grondexploitaties)

68

70

70

70

70

70

Voorraden (overig)

1

1

1

1

1

1

Vlottende activa overig

148

123

123

123

123

123

Balanstotaal activa

1.113

1.182

1.250

1.269

1.269

1.231

Eigen vermogen

885

818

738

693

675

663

Voorzieningen

32

31

23

21

19

18

Vaste schulden

91

177

333

399

419

394

Kortlopende schulden

64

115

115

115

115

115

Vlottende passiva overig

41

41

41

41

41

41

Balanstotaal passiva

1.113

1.182

1.250

1.269

1.269

1.231

Totale baten exploitatie
excl. reserves

848

782

763 

755

742

721

(x € 1 miljoen)

Realisatie
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

EMU-saldo

0,3

-185,9

-157,8

-79,4

-20,6

0,5