Het totaal van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2018 bedraagt € 849 miljoen waarvan € 818
miljoen reserves en € 31 miljoen voorzieningen.
Voorzieningen zijn ingesteld op grond van een (wettelijke) verplichting. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden. Zodra de doelstelling waartoe de reserve is ingesteld komt te vervallen, valt de bestemmingsreserve vrij en kan er vervolgens een nieuwe bestemming aan worden toegekend door de raad. De algemene reserve daarentegen is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over een financiële buffer. De reserves zijn gecategoriseerd naar aard en mate waarin deze vrij inzetbaar zijn.

Algemene reserve (A.001)
De Algemene Reserve is genormeerd op 8% van de uitkering gemeentefonds (excl. integratie-uitkering Sociaal domein) en de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting met een bandbreedte van 1%.

In 2018 komt de norm uit op € 23,3 miljoen. De ondergrens van de bandbreedte is berekend op € 20,4 miljoen en de bovengrens op € 26,2 miljoen. De algemene reserve ultimo 31 december 2017 bedraagt € 23,1 miljoen en voldoet hiermee aan de hierboven genoemde normeringseisen.

Reserve Grootschalige Investeringswerken (B.001)
Het saldo per 1 januari 2018 bedraagt € 49,3 miljoen. In onderstaande tabel zijn de geplande investeringen opgenomen met een eenmalige bijdrage vanuit de RGI. De projecten zijn geprognosticeerd over de jaren 2018 t/m 2021. Ultimo 2021 resteert een (vrij) saldo van € 10,6 miljoen.

Geplande investeringen

Indicatie bijdragen

(bedragen x €1.000,-)

2018 t/m 2021

Nieuwbouw Traverse

3.069

Bibliotheek van de Toekomst, transitiekosten

1.500

Groenambities Spoorzone/Spoorpark

2.500

Glasvezel Next generation network

401

Fietsenstalling station

5.000

Fietsparkeren Spoorzone

1.500

Gemeentelijke huisvesting (incidentele afboeking)

1.207

Ontwikkeling Mediacluster/bijdrage onrendabele top

3.000

Stadscampus

4.000

Ambities groen en landschap

1.500

Impuls klimaat

800

Impuls economisch domein

1.328

Impuls onderwijs

233

Cultuurplan 2017-2020

600

Parkmanagement

700

Doorontwikkeling Spoordijk

831

Kernwinkelgebied

1.000

Klimaatadaptatie

250

Parkeervoorziening Stappegoor

200

Overboeking naar Algemene Reserve i.v.m. onderbandbreedte

1.200

Voorstellen programmabegroting 2018:

Invoering Omgevingswet

1.580

CUPUDO

600

Actualiseren evenementenbeleid

1.500

Professionalisering binnenstadsorganisatie

990

Vergroening binnenstad

200

Professionalisering communicatie in Public Affairs/ Lobby

200

I-opgave Het Nieuwe Werken

2.800

Totaal geplande investeringen

38.689

Nr.

Naam reserve / voorziening

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

01-01-17

2017

01-01-18

2018

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

2021

01-01-22

RESERVES

A.001

Algemene reserve               

25.000

-1.904

23.096

-1.350

21.746

0

21.746

0

21.746

0

21.746

Totaal: Algemene reserve

25.000

-1.904

23.096

-1.350

21.746

0

21.746

0

21.746

0

21.746

B.001

Reserve Grootschalige investeringswerken (RGI)

92.390

-43.102

49.288

-27.215

22.073

-9.558

12.515

-1.882

10.633

-34

10.599

B.002

Reserve Duurzame investeringen

2.510

-1.033

1.477

-562

915

-25

890

-25

865

0

865

Totaal: Vrij inzetbare reserves

94.900

-44.135

50.765

-27.777

22.988

-9.583

13.405

-1.907

11.498

-34

11.464

C.001

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)

1.647

-292

1.355

0

1.355

0

1.355

0

1.355

0

1.355

C.003

Reserve Veiligheidsbeleid

559

-329

230

-230

0

0

0

0

0

0

0

C.004

Reserve Beeldende kunst

164

-55

109

-51

58

-29

29

-29

0

0

0

C.006

Reserve Openbaar vervoer

2.235

0

2.235

-2.235

0

0

0

0

0

0

0

C.008

Reserve Volkshuisvesting

1.702

-365

1.337

-767

570

-266

304

0

304

0

304

C.013

Reserve Bodem, geluid en lucht

4.900

-1.423

3.477

-1.022

2.455

-895

1.560

-98

1.462

-67

1.395

C.015

Reserve Essent

110

-110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.019

Reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

25.482

-1.462

24.020

-17.223

6.797

-4.470

2.327

1.897

4.224

2.153

6.377

C.020

Reserve Natuurontwikkeling

3.227

-2.083

1.144

-581

563

-353

210

0

210

0

210

C.021

Reserve Verloedering bestaande stad

440

-435

5

-5

0

0

0

0

0

0

0

C.022

Reserve Bomen

1.094

-652

442

-65

377

-35

342

-35

307

-35

272

C.025

Bestemmingsreserve Betaald parkeren

4.887

295

5.182

-558

4.624

-3.252

1.372

-295

1.077

-338

739

C.035

Reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties

2.396

500

2.896

-1.022

1.874

-685

1.189

-1.080

109

-111

-2

C.036

Reserve Flankerend Beleid (RFB)

580

-580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.039

Reserve Tilburg Akkoord

1.318

-280

1.038

-327

711

0

711

0

711

0

711

C.040

Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

4.872

-203

4.669

-814

3.855

-143

3.712

222

3.934

222

4.156

C.042

Bestemmingsreserve uitkeringen ISV/ IPSV

793

-420

373

-100

273

-91

182

-91

91

-90

1

C.046

Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.787

56

1.843

-33

1.810

-7

1.803

-38

1.765

-7

1.758

C.047

Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt

684

-200

484

-121

363

-121

242

0

242

0

242

C.048

Reserve Risico's grondexploitatie

32.153

2.603

34.756

0

34.756

0

34.756

0

34.756

0

34.756

C.049

Reserve Detailhandelsfonds

1.388

-561

827

-413

414

-414

0

0

0

0

0

C.050

Reserve Co-financieringsfonds

3.533

-2.100

1.433

-471

962

-95

867

0

867

0

867

C.053

Reserve Gemeentelijke huisvesting

5.142

-3.545

1.597

847

2.444

-939

1.505

-1.329

176

0

176

C.054

Reserve Kermis

0

700

700

-300

400

-200

200

-200

0

0

0

C.055

Reserve Vluchtelingen

0

1.088

1.088

-1.088

0

0

0

0

0

0

0

C.056

Reserve Gebiedsexploitatie/ Facilitair grondbeleid

0

16.682

16.682

-11.027

5.655

-2.081

3.574

-602

2.972

-410

2.562

C.057

Reserve Gelijke kansenfonds kinderen

0

1.277

1.277

1.277

2.554

0

2.554

0

2.554

0

2.554

C.058

Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

0

1.400

1.400

-1.400

0

0

0

0

0

0

0

Totaal: Bestemde reserves, inzetbaar na wijziging voorgenomen bestemming/bestedingsplan

101.093

9.506

110.599

-37.729

72.870

-14.076

58.794

-1.678

57.116

1.317

58.433

D.001

Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

D.002

Reserve Compensatie BCF verschillen

6.889

-6.889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.003

Bestemmingsreserve verkoop Essent

259.535

0

259.535

0

259.535

13.212

272.747

0

272.747

0

272.747

Totaal: Niet direct inzetbaar jaarlijks effect op algemene middelen/exploitatie (rente/vervallen dividend etc.)

312.516

-6.889

305.627

0

305.627

13.212

318.839

0

318.839

0

318.839

E.001

Bestemmingsreserve Winstuitkering HNG

378

-89

289

-92

197

-96

101

-101

0

0

0

E.003

Reserve Stimuleringsfonds hergebruik historische panden

607

-27

580

-88

492

-22

470

-23

447

-23

424

E.004

Reserve Startersleningen

1.332

-3

1.329

-50

1.279

-50

1.229

-50

1.179

-50

1.129

E.006

Reserve Aanloopverliezen/onrendabele top nieuwe parkeergarages

10.907

-85

10.822

-797

10.025

-32

9.993

-33

9.960

-33

9.927

E.008

Beleggingsreserve Bouwfonds

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

-1.508

21.476

E.009

Reserve Beleggingsfonds 2000

66.022

-3.856

62.166

-5.082

57.084

-5.082

52.002

-5.082

46.920

-5.082

41.838

E.010

Reserve Ex-Essent

13.063

0

13.063

0

13.063

-13.063

0

0

0

0

0

Totaal: Niet inzetbaar, bijvoorbeeld gekoppeld aan een financieringsconstructie, een actief of onderhoudsplan

115.293

-4.060

111.233

-6.109

105.124

-18.345

86.779

-5.289

81.490

-6.696

74.794

F.001

Reserve kapitaallasten (vm BO, Onderwijsgebouwen)

7.679

5.132

12.811

-732

12.079

-721

11.358

-712

10.646

-700

9.946

F.002

Reserve kapitaallasten (vm GO)

97.777

31.943

129.720

14.630

144.350

-6.505

137.845

-1.630

136.215

-6.499

129.716

Totaal: Niet inzetbaar, is ter dekking van kapitaallasten gedurende resterende afschrijvingstermijn (wettelijke verplichting)

105.456

37.075

142.531

13.898

156.429

-7.226

149.203

-2.342

146.861

-7.199

139.662

G.001

Overhevelingsreserve

11.361

-11.361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G.011

Reserve Meerjarenprogramma openbare ruimte

583

17

600

0

600

0

600

0

600

0

600

Totaal: Niet inzetbaar, is een administratieve reserve (overheveling)

11.944

-11.344

600

0

600

0

600

0

600

0

600

H.001

Egalisatiereserve Gebouwenexploitatie  

322

-161

161

-161

0

0

0

0

0

0

0

H.003

Reserve CIST

177

6

183

0

183

0

183

0

183

0

183

H.004

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

53.394

-31.676

21.718

-5.336

16.382

1.000

17.382

994

18.376

251

18.627

H.005

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

36.625

-10.446

26.179

-9.354

16.825

-4.469

12.356

-5.228

7.128

-397

6.731

H.006

Egalisatiereserve Rioolheffingen

5.876

-1.294

4.582

0

4.582

0

4.582

0

4.582

0

4.582

H.007

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

7.349

816

8.165

0

8.165

0

8.165

0

8.165

0

8.165

H.008

Egalisatiereserve 3D

15.000

-2.193

12.807

-3.444

9.363

-2.286

7.077

-2.325

4.752

0

4.752

Totaal: Niet direct inzetbaar, is een vooraf gebonden winstbestemming (bedrijfs- en/of egalisatiereserve)

118.743

-44.948

73.795

-18.295

55.500

-5.755

49.745

-6.559

43.186

-146

43.040

SUBTOTAAL RESERVES

884.945

-66.699

818.246

-77.362

740.884

-41.773

699.111

-17.775

681.336

-12.758

668.578

VOORZIENINGEN

V.001

Voorziening voormalig personeel

5.169

-1.711

3.458

-1.008

2.450

-756

1.694

-538

1.156

-189

967

V.002

Voorziening voormalig bestuur

8.719

10

8.729

342

9.071

-531

8.540

-491

8.049

-404

7.645

V.009

Voorziening aankoop Piusplein 1

574

250

824

-32

792

-33

759

-33

726

-33

693

V.010

Voorziening aankoop kunstcluster

253

162

415

-11

404

-11

393

-12

381

-12

369

V.012

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen

1.724

372

2.096

399

2.495

-516

1.979

-6

1.973

-171

1.802

V.015

Voorziening Afwikkeling Beekse Bergen

527

0

527

-527

0

0

0

0

0

0

0

V.028

Voorziening afwikkeling SOM

190

-190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.035

Voorziening verkoop MIDI

280

0

280

-280

0

0

0

0

0

0

0

V.042

Voorziening Afvalstoffenheffing

0

67

67

0

67

0

67

0

67

0

67

V.043

Voorziening Rioolheffing

2.350

360

2.710

0

2.710

0

2.710

0

2.710

0

2.710

V.045

Voorziening Risico OMWB

34

-34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.046

Voorziening Garantiebudget Traverse

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

V.049

Voorziening Implementatie participatiewet

621

0

621

0

621

0

621

0

621

0

621

V.050

Voorziening Afwikkeling verbouwing 013

57

0

57

0

57

0

57

0

57

0

57

V.051

Voorziening GE Facilitair

8.482

-338

8.144

-7.335

809

0

809

-722

87

-88

-1

V.052

Voorziening Project Chroom-6

2.998

0

2.998

0

2.998

0

2.998

0

2.998

0

2.998

V.054

Voorziening Vennootschapsbelasting

265

0

265

0

265

0

265

0

265

0

265

SUBTOTAAL VOORZIENINGEN

32.283

-1.052

31.231

-8.452

22.779

-1.847

20.932

-1.802

19.130

-897

18.233

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

917.228

-67.751

849.477

-85.814

763.663

-43.620

720.043

-19.577

700.466

-13.655

686.811

(Aanpassingen) instellingsbesluiten
Voorgesteld wordt van onderstaande reserves de aangegeven onderdelen van de bijbehorende instellingsbesluiten aan te passen en als volgt vast te stellen:

Rente
Vanaf 2018 gelden er vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) andere regels met betrekking tot de toerekening van rente. Het BBV doet vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie o.a. de aanbeveling om de rentetoerekening aan het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) te stoppen. Bij deze begroting wordt voorgesteld om vanaf 2018 daadwerkelijk geen rente meer toe te rekenen aan de reserves en voorzieningen.

C.004  Reserve beeldende kunst

Looptijd
Tot en met 2020.

Toelichting
In het coalitieakkoord is gekozen voor een gefaseerde afbouw van het KORT-beleid. Het saldo ultimo 2014 blijft in de reserve ter compensatie van tegenvallers in geraamde inkomsten en uitgaven. Na (financiële) afronding van alle reeds besloten projecten kan de reserve ultimo 2020 ontmanteld en opgeheven worden.

C.019  Reserve herstructurering erfpachtomzettingen

Instellingsgrondslag
Bij raadsbesluit van 13 maart 2000 is ingestemd met de erfpachtomzetting naar eigendom van de ondergrond van de sociale huurwoningen van de Tilburgse woningcorporaties. Daarbij is tevens bepaald om de opbrengst van deze transactie te bestemmen ten behoeve van de herstructurering en revitalisering van de bestaande stad, in het bijzonder de sociale woningbouw betreffende. Ook is overeengekomen dat de woningcorporaties bij verkoop van hun sociale huurwoningen het verschil tussen de actuele grondwaarde van een sociale huurwoning en een koopwoning aan de gemeente moeten voldoen.

Op 10 april 2000 heeft de gemeenteraad de reserve herstructurering ingesteld en het Beleggingsfonds 2000.
De uit de omzetting van de erfpacht vrijkomende middelen zijn gestort in het Beleggingsfonds. Uit het beleggingsfonds wordt jaarlijks ( gedurende minimaal 30 jaar) een bedrag van € 3,17 miljoen in de reserve herstructurering gestort (1e geldstroom). Ook de middelen uit de bijbetalingen ten gevolge van de verkoop van huurwoningen worden in het beleggingsfonds gestart. Als de benodigde middelen conform het bestedingsplan daarom vragen ( dus bij gebleken noodzaak), kan de raad jaarlijks besluiten om deze middelen ook in de reserve herstructurering te storten (2e geldstroom).

Bij raadsbesluit van 14 januari 2002 (gewijzigd bij raadsbesluit van 31 oktober 2011) heeft de gemeenteraad de (inhoudelijke en financiële) spelregels omtrent de besteding van de middelen herstructurering vastgesteld.
Jaarlijks stelt het college van B en W een bestedingsplan herstructurering vast dat opgenomen wordt in de programmabegroting die door de raad vastgesteld wordt. Dit bestedingsplan mag geen negatieve stand vertonen.
Het college kan binnen de kaders van het bestedingsplan en de spelregels van de raad concrete toekenningen doen aan projecten/ activiteiten.

C.035 Reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties 

Toelichting
De reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2008. De bestemmingsreserve is initieel gevuld met de in het beleidsvoorstel 2008/40 door de raad gevoteerde € 2.000.000,-. Deze middelen zijn onttrokken aan de reserve Essent en gestort in de Bestemmingsreserve Duurzaamheidfonds Gemeentelijke gebouwen en installaties.

Deze reserve is gemandateerd aan het college tenzij dat de uitgaven geen revolverend karakter hebben.

* Vanaf 2011 wordt het fonds gevoed met jaarlijkse bijdragen vanuit het huurdersdeel.

C.058 Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2018.

Doel
Het financieren van regionale activiteiten aan een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Looptijd
Onbepaalde tijd

Vergoeding rente
Geen.

Bandbreedte
Niet van toepassing

Criteria toevoegingen
Eenmalige storting uit gerealiseerde opbrengst uit ESF-subsidie 2014EUSF20132.
Zie ook raadsbesluit 150609-25-ECA-02 Raadsvoorstel Besteding regionale ESF middelen

Criteria onttrekkingen
Het financieren van regionale activiteiten voor het bemiddelen van een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Hierbij heeft de directeur Sociale Stijging het mandaat  om, namens de stuurgroep EA&O, hieruit middelen beschikbaar te stellen.

De aanvankelijke begroting voor inzet vanuit het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt is als volgt vastgesteld:

Begroting inzet Regionaal Fonds Arbeidsmarkt 2017/208

Activiteit

Bedrag

Jeugdwerkeloosheid vrije zone

€ 375.000,-

Stimuleringsfonds Midden-Brabant

€ 300.000,-

Mobiliteitscentrum

€ 125.000,-

Werkbedrijf

€ 600.000,-

Totaal

€ 1.400.000,-

H.001  Egalisatiereserve gebouwenexploitatie  

Bandbreedte
De bovengrens wordt verlaagd van € 161.000,- in 2018 naar € 0,- vanaf 2019, waarna de reserve kan komen te vervallen.

H.005  Reserve bovenwijkse voorzieningen

Algemeen
De nota "Systematiek Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen" is in 2017 geactualiseerd. In deze nota wordt de methode beschreven die in Tilburg op basis van de bestaande wet- en regelgeving is ontwikkeld om een beperkt deel van de kosten van bovenwijkse voorzieningen te verhalen op initiatiefnemers van bouwplannen. Bij gemeentelijke grondexploitaties loopt deze afdracht via de gemeentelijke grondexploitatie en is de bijdrage verwerkt in de grondprijs. Bij particuliere grondexploitaties wordt de afdracht meestal gelijktijdig met de bijdrage aan de plan- en apparaatskosten en een eventuele bijdrage voor de inrichting van het openbaar gebied in rekening gebracht.

Bij de actualisering van de nota is / zijn:

  • de lijst van voorzieningen - die een bijdrage ontvangen uit de reserve  -  geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe voorzieningen;
  • voorzieningen die niet meer worden gerealiseerd uit de lijst verwijderd;
  • voorzieningen die gereed zijn, blijven gehandhaafd (voor zover niet ouder dan vijf jaar) zodat het nog te realiseren bouwprogramma aan deze voorzieningen bijdraagt;
  • kostenramingen van bovenwijkse voorzieningen geactualiseerd;
  • het stedelijk bouwprogramma geactualiseerd;
  • de methode van afdracht uit vorige nota (2015) gehandhaafd.

Het is de verwachting dat actualisering van de nota "Systematiek Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen" in december 2017 aan de Raad wordt voorgelegd.

Looptijd
Onbepaald, met regelmatige actualisering van zowel de bovenwijkse voorzieningen als het bouwprogramma. De periode waarvoor nu wordt vooruit gekeken is tot 2027.

Criteria toevoegingen
Voor bovenwijkse voorzieningen kan een deel van de kosten verhaald worden op de initiatiefnemers van bouwprojecten. Hiervoor moet voor de betreffende bovenwijkse voorziening gelden:

  1. Het dient een voorziening te betreffen die qua aard normaliter ten laste van bouwgrondexploitatie dient te komen, met andere woorden, er is geen andere, eerder in aanmerking komende dekkingsbron of specifiek financieringsregime voor handen; het moet gaan om fysieke voorzieningen van openbaar nut;
  2. De productie van bouwgrond (oftewel de realisatie van woonwijken, bedrijventerreinen etc.) is aan te merken als de (indirecte) veroorzaker van de noodzaak van de voorziening;
  3. De te produceren bouwgrond heeft (in-)direct baat bij de realisatie van de voorziening;
  4. De voorziening is wat betreft oorzaak en baat niet direct aan één plan of niet direct aan een aantal plannen toe te rekenen."

De basis van de toevoegingen zijn de laatste actuele cijfers uit de vastgoedsystemen. De afdeling Vastgoed heeft hierop een correctie van 50% toegepast naar aanleiding van de ervaringen uit de praktijk van de afgelopen jaren.

Toelichting
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de regeling ten aanzien van de grondexploitatie die de oude regeling van de Exploitatieverordening heeft vervangen. Omdat hiervoor een aparte procedure werd doorlopen, wordt dit gedeelte vaak aangeduid als Grondexploitatiewet.
De nieuwe Grondexploitatiewet kent een privaatrechtelijk (via het sluiten van een overeenkomst met de initiatiefnemer) en een publiekrechtelijk spoor (via een exploitatieplan/bestemmingsplan) ten aanzien van het kostenverhaal. Uitgangspunt voor de bovenwijkse voorzieningen is dat deze voor de nieuwe exploitatieplannen op basis van profijt worden toegerekend. Dit betekent dat een bouwplan meer bijdraagt aan de kosten van een bovenwijkse voorziening naarmate de belasting of het profijt van die voorzieningen ten gevolge van dat bouwplan toeneemt.
De middelen die op deze wijze per plan worden gegenereerd zullen in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort worden. Het gaat hierbij om slechts een klein deel van de totale investeringskosten van de voorzieningen; het merendeel van de kosten zal anderszins gedekt moeten worden, omdat het grootste profijt van deze voorzieningen ligt bij de reeds bestaande stad.
Wordt overwogen aan andere bovenwijkse voorzieningen bij te dragen vanuit deze reserve, dan dienen deze eerst toegevoegd te worden aan de lijst voorzieningen en dient deze bestuurlijk vastgesteld te worden. Pas dan kunnen deze voorzieningen een bijdrage krijgen uit deze reserve.

Recent is het concept van de Omgevingswet naar de Tweede Kamer toegezonden. Hierin wordt expliciet stilgestaan bij “Bovenwijkse voorzieningen”. De gedachten die hieraan ten grondslag liggen sluiten aan bij de werkwijze om de Tilburgse voorzieningen allen onder de noemer Bovenwijkse Voorzieningen te verantwoorden. Hoewel nog geen geldende wetgeving lijkt hiermee de gekozen werkwijze in Tilburg aan te

sluiten bij toekomstige wetgeving.

H.007  Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Toelichting

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is het risico Volumeplicht huishoudelijk afval opgenomen. Dit risico kan een beslag op de egalisatiereserve leggen van € 2,5 à € 3,0 miljoen.

H.008  Egalisatiereserve 3 Decentralisaties

Criteria onttrekkingen

Het college is gemandateerd voor onttrekkingen. Elke onttrekking (egaliseren van kosten/innovaties ten behoeve van het sociale domein) wordt aan het college voorgelegd ter besluitvorming.
Om het college een richting te geven, zullen de onttrekkingen die betrekking hebben op innovaties onderbouwd worden met een businesscase gericht op de transformatie waarbij de verwachte kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat de innovatie bijdraagt aan de te realiseren taakstellingen binnen het Sociaal Domein.

Toelichting

Er wordt gewerkt aan een proces om te bepalen welk gedeelte van de reserve als weerstandsvermogen dient voor het opvangen van risico’s (één van de bestedingsdoelen van de reserve).

V.012  Voorziening onderhoud gemeentegebouwen

Toelichting
Ingevolgde het besluit van 3 oktober 1999 is in het jaar 2000 de vorming van een onderhoudsfonds gemeentegebouwen gerealiseerd. De jaarlijkse normdotatie is bepaald op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning. Deze planning geeft inzicht in de verwachte onderhoudsuitgaven over de periode 2018-2027. De opgenomen uitgaven zijn aangepast voor nominale prijsontwikkeling. Voor de kostenontwikkeling wordt uitgegaan van de BDB-bouwkostenindex. Deze index sluit optimaal aan bij de aard van de uitgaven. Gelet op het feit dat de storting is gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, wordt op de voorziening geen rente vergoed.

V.032  Voorziening groot onderhoud condensvorming

Deze voorziening is vervallen.

V.035  Voorziening Verkoop MIDI

Looptijd

Tot en met 2018.

V.051  Voorziening GE Facilitair

Doel
Deze voorziening is gevormd voor faciliterende plannen grondexploitatie waarvan de verwachte te maken kosten hoger zullen zijn dan de van derden hiervoor te ontvangen bijdragen.