Algemeen

 

1 januari 2017

1 januari 2018
(prognose)

SOCIALE STRUCTUUR

Inwoners

213.801

215.084

0 tot en met 19 jaar

   45.963

46.031

20 tot en met 64 jaar

133.103

133.582

65 jaar en ouder

   34.735

35.471

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

Participatiewet

7.279

7.400

IOAW

408

740

IOAZ

21

20

Werkgelegenheid

Aantal vestigingen (per 1 januari)

18.192

18.573

Aantal werkzame personen

109.300

n.b.

FYSIEKE STRUCTUUR 

Aantal woonruimten (o.b.v. CBS statistiek)

96.235

97.082

PERSONELE KENGETALLEN  

Personeelsformatie (fte)

1.907

1.910

Waarvan leidinggevend (fte)

120

121

FINANCIËLE STRUCTUUR

Totaal lasten begroting (in mln. €)

886,9

859,5

* Sociale stijging

430,5

446,0

* Vestigingsklimaat

192,6

179,9

* Leefbaarheid

170,2

164,3

* Bestuur

93,6

69,3

Totaal baten begroting (in mln. €)

886,9

859,5

* Gemeentefonds

408,0

424,2

* Specifieke uitkeringen (EU, Rijk, Provincie)

109,1

127,9

* Onttrekkingen reserves

167,6

96,9

* Inkomsten grondexploitatie

39,2

53,6

* Belastingen, heffingen en rechten

90,9

101,1

* Rente

37,5

3,3

* Overige baten

34,6

52,5

Totaal lasten begroting (in mln. €)

886,9

859,5

* Incidenteel

112,3

91,3

* Structureel

774,5

768,2

Totaal baten begroting (in mln. €)

886,9

859,5

* Incidenteel

109,4

90,8

* Structureel

777,4

768,7

Saldo structurele lasten en baten

2,9 V

0,5 V

RESERVEPOSITIE

Totaal reserves (in mln. €)

884,9

818,2

Algemene reserve

28,0

23,1

Vrij inzetbare reserves

80,8

50,8

Bestemde reserves

99,3

110,6

Niet direct inzetbare reserves

431,3

379,4

Niet inzetbare reserves

221,9

111,8

Dekkingsreserve kapitaallasten

23,6

142,5

Grafiek Lasten per programma

Bedragen x € 1 mln

Totaal begroting

€ 859

100,0%

Overzicht incidentele baten en lasten

Grafiek baten naar soort

Totaal begroting

100,0%

Grafiek lasten naar soort

Totaal begroting

100,0%