Als wij kijken naar wat er de afgelopen periode bereikt is en hoe de ontwikkeling van de stad een vlucht neemt dan kunnen wij niet anders zijn dan trots. Op onze stad en de samenwerking met onze inwoners. We zijn trots op de sociale agenda 013 die we samen met de stad hebben opgesteld en de boost die het winkelklimaat in de binnenstad kreeg met de komst van een aantal grote publiekstrekkers. Maar ook op het samen met de stad ontworpen Spoorpark en het prachtige beeld van kunstenaar Anish Kapoor dat als icoon onthuld is bij het 25 jarig jubileum van museum De Pont. Deze ontwikkelingen voeden onze motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg en samen met onze partners het niveau van de stad naar een hoger plan te tillen.

Onze ambities zijn dan ook onverminderd hoog, de stad verdient het; het bedrijfsleven en de inwoners zijn er klaar voor. We zetten in op een stad waarin het niet alleen draait om economische en ecologische ambities, maar ook om sociale kansen en meer stedelijke solidariteit; indachtig de 3 P's van Telos. In Tilburg zijn welvaart, welzijn en welbevinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. We laten hierin niemand los. We hebben permanente aandacht voor de verbetering van het perspectief van onze inwoners en de leefbaarheid in onze wijken naast de versterking van ons imago en positie in (inter)nationaal en Europees perspectief. Ons pakket van investeringen is hiermee in balans; waarbij we ons ervan bewust zijn dat het succes van de sociale opgaven er één van langere adem is.

We pakken onze verantwoordelijkheid om te blijven investeren in de stad waar zich ontwikkelingen voordoen en doen dit in lijn met onze ingezette ambities, het coalitieakkoord, met respect voor het volgende bestuur en met een begroting die op orde is. Op een aantal voor de stad belangrijke thema's pakken we door en gaan we meters maken. Zo investeren we verspreid over drie jaar 4,5 miljoen in een schuldenoffensief, 5 ton zetten we structureel per jaar in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, voor de aanleg van snelfietsroutes trekken we de komende tijd 4,5 miljoen uit. Daarnaast zetten we de komende drie jaar jaarlijks 5 ton in op  evenementen en twee jaar lang 3 ton op cultuur in het publieke domein. Ook geven we een extra impuls in 2018 door o.a. de investering van 1 miljoen in het verduurzamen van de woningvoorraad,  1 miljoen in de creatieve broedplaatsen en 1 miljoen in ateliers in de stad en het betaalbaar maken van goedkope en middeldure huurwoningen.

De begroting voor 2018 gaat over sociale veerkracht van onze inwoners, duurzaamheid, (binnen)stedelijke dynamiek en het leggen van verbinding. Over een stad waarin iedereen profiteert van de positieve ontwikkelingen op economisch gebied en (private) investeringen op ruimtelijk terrein.

We laten niemand los
Het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken heeft in 2018 door onze wijkgerichte aanpak onze bijzondere aandacht. We sluiten hiervoor onder andere pacten met de stad. Met onze belangrijkste partners (o.a. inwoners - jong en oud -, onderwijs, buurtregiepartners, jeugd/ zorgaanbieders). In de wijken Groenewoud en Noord worden pacten afgesloten om de Tilburger en haar wijk sociaal (fysiek) en economisch veerkrachtiger te maken. We continueren daarbij onze delictgerichte, gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak op veiligheid door in 2018 de focus te leggen op dadergerichte aanpak (huiselijk) geweldplegers en het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag i.s.m. met Veilig Thuis. Onze ambities op een integrale aanpak ondermijnende criminaliteit zetten we voort en we versterken de organisatie structureel met de benodigde kennis en capaciteit.
Specifieke aandacht in 2018 hebben we voor het leggen van verbindingen tussen gezondheid, zorg en sport. Samen met JOGG werken we bijvoorbeeld verder aan voldoende, laagdrempelig beweegaanbod in de wijk en er loopt een pilot van een langdurige interventie (2 jaar) samen met zorg- en beweegaanbieders, welke we in 2018 in meerdere wijken gaan uitvoeren.

Om er zorg voor te dragen dat de tweedeling in onze stad niet verder toeneemt en nieuwe Tilburgers, arbeidsmigranten en mensen buiten de arbeidsmarkt meedoen in de Tilburgse samenleving, starten we in 2018 op wijkniveau één of meerdere kleinschalige experimenten in het kader van het traject Doe Mee in Tilburg; dit vooruitlopend op de definitieve beleidskeuzen van de nieuw te vormen coalitie.
Tilburg is een stad waar mensen de ruimte krijgen hun talenten zo maximaal mogelijk in te zetten en te ontplooien; ongeacht leeftijd, handicap, geboortegrond, afstand tot de arbeidsmarkt etc. Indien nodig bieden we hulp en ondersteuning aan inwoners om zo zelfstandig mogelijk in Tilburg te wonen, op te groeien en naar behoefte deel te nemen aan de maatschappij. Dit doen we niet alleen. Zo zullen we bijvoorbeeld in samenwerking met alle belangrijke stakeholders op de arbeidsmarkt zoeken naar mogelijkheden/maatregelen om de werkloosheid bij 50-plussers terug te brengen en zetten we in op samenwerking met (regio)partners om het bereik van laaggeletterden te vergroten.

Daarnaast loopt in 2018 het vertrouwensexperiment volop waarbij we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor mensen met een bijstandsuitkering als zij meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.
In 2018 geven we een antwoord op welke wijze we de dienstverlening van het Leerwerkloket duurzaam kunnen aanbieden aan burgers en bedrijven om de arbeidsmobiliteit bij werknemers en werkgevers te bevorderen.
Armoede bij ouders kan niet los worden gezien van de leerprestaties van kinderen op school. Daarom ontwikkelen we samen met onze partners wijkagenda's die we in 2018 verbinden met de integrale locatieplannen van scholen en de aanpak van de focus- en aandachtswijken. We kunnen zo geconstateerde knelpunten en ambities in wijken vanuit meerdere invalshoeken benaderen.
Het hebben van schulden is zowel landelijk als in de Tilburgse samenleving een hardnekkig probleem. Daarom  zullen we ook in 2018 onze stedelijke aanpak 'vroegsignalering schulden' continueren door extra in te zetten op het tegengaan en aanpakken van (complexe) schulden, het zogeheten schuldenoffensief.

Solidariteit in onze samenleving gaat niet altijd vanzelf. Als gemeente hebben we daar ook een taak in. In 2018 continueren we de uitvoering van het Actieplan vluchtelingen, waarin we enerzijds de integratie en participatie van statushouders vroegtijdig, doorlopend en integraal blijven stimuleren en faciliteren. Anderzijds organiseren we hiervoor zowel gelden in de vorm van subsidies als afstemming in de zin van eenduidige aanpak in de regio. In 2018 zetten we deze lijn van gastvrijheid en verbondenheid met de wereld ook voort op het gebied van mondiale bewustwording. Zo mogen wij bijvoorbeeld ook volgend jaar de titel Fairtrade Gemeente voeren en zijn we ook in 2018 'shelter city' voor mensenrechtenactivisten uit het buitenland.

Investeren in de jeugd
We werken aan talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zodat ze opgroeien tot burgers die er bij horen en meedoen in de maatschappij waarin zij leven; redenerend vanuit de rechten van het kind. In Tilburg krijgt elk kind een gelijke kans, ongeacht de wijk waarin het opgroeit, de financiële positie waarin zijn ouder(s) zich bevinden of andere omstandigheden.

Om per 2019 de hoog specialistische jeugdhulp resultaat gestuurd te kunnen inkopen zullen in 2018 voorbereidingen worden getroffen. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat het kind centraal wordt gesteld en alle hulp voor kind en gezin in één traject plaatsvindt.

In 2018 zetten we in op doorontwikkeling van de Aanpak 18- en 18+, aanpak Kindermishandeling, o.a. door inzet van de regionale Taskforce Kindermishandeling, samenwerking met hoger onderwijs en vernieuwen van de pleegzorg. In 2018 brengen we samen met onze partners de verbinding van binnen- en buitenschools leren in de praktijk door verdere ontwikkeling van integrale kindcentra. Voor peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning (zogeheten doelgroeppeuters) is er vanaf 2018 16,5 uur kinderopvang waarbij we ook een groeimodel hanteren. Het samen leren en spelen staat hierin centraal.

Het Uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant loopt in 2018 af. In dit laatste jaar willen we bereiken dat de jongeren die niet werken, niet studeren en geen uitkering ontvangen bij het regionaal jongerenpunt in beeld komen en vervolgens 100% van deze jongeren binnen 4 maanden een arbeidsplaats of leerwerkplek heeft of een opleiding volgt.

Duurzame Stad
In lijn met o.a. de Global Goals for Sustainable Development van de UN centraal en Rijksbeleid "Nederland circulair in 2050" zijn voor de stad drie grote transities van belang: energietransitie, circulaire economie en klimaat adaptatie. Met de regiogemeenten in Hart van Brabant rollen we de Regionale Energiestrategie verder uit. Ook starten we met het proces om te komen tot aardgasloze wijken in Tilburg en verduurzamen we de woningvoorraad. De hoeveelheid afval brengen we terug en we starten met projecten in de openbare ruimte zodat we minder last krijgen van hittestress en wateroverlast. En we werken aan een betere luchtkwaliteit in de stad.
In het kader van de MobiliteitsAgenda werken we aan een slimme bereikbaarheid van onze stad. Technologie en innovatie zijn belangrijke onderdelen van de mobiliteitsaanpak. Naast een actief voetgangersbeleid realiseren we snelfietsroutes die de Tilburgse Binnenstad van de 21e eeuw verbinden met de regio. In 2018 leggen we de snelfietsroute naar Waalwijk deels aan en wordt het Bels Lijntje verbreed. In de binnenstad realiseren we oplossingen voor het fietsparkeren en we gaan op zoek naar een nieuwe stalling in het westelijk deel van de binnenstad.
Groen speelt niet alleen een belangrijke rol bij het versterken van de aantrekkelijkheid van de buitenruimte en de biodiversiteit, het vervult ook een belangrijke rol voor de aantrekkingskracht van ons vestigingsklimaat. Daarom investeren we in het herstellen van de ontbrekende schakels van ons natuurnetwerk in de stad, in de drie stadsregionale parken en in de stad (bijvoorbeeld met het Spoorpark) om groen toegankelijker en zichtbaarder te maken.

Werken in Tilburg
We faciliteren het ontwikkel- en groeiperspectief van bestaande en nieuwe bedrijvigheid in onze stad zo goed mogelijk. Ook in 2018 versterken we het modern industrieel en logistiek cluster in Tilburg. In 2018 vertalen we samen met partners de Smart Industry Agenda naar een investeringsagenda. Met de ontwikkeling van Wijkevoort en Zwaluwenbunders geven we het vestigingsklimaat een flinke impuls. We stimuleren innovaties en toepassing van technologie en data in de logistieke sector (programma Digital Supply Chain Management) en investeren volop in het versterken van de multimodale ontsluiting van Tilburg. Via smart mobility werken we aan slimme capaciteitsverruiming van de A58 (o.a. A58, Goederenvervoercorridor Zuidoost),

De nieuwe binnenstad
De binnenstad ondergaat een ware metamorfose. In de strategie 'boeien, binden, blijven' uit de economisch-ruimtelijke visie Tilburg NexT zijn retail (o.a. met de extra impuls in het kernwinkelgebied), horeca en ruimte voor wonen belangrijke onderdelen. In 2018 wordt o.a. de Primark geopend en gestart met de renovatie van stadskantoor 1. Cultuur is van evident belang voor een sterke (binnen)stad; in een stad moet altijd iets te doen zijn. Het gaat om het leggen van (verrassende) verbindingen, zodat we de de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Tilburg met cultuurprojecten en kunstwerken bijvoorbeeld kunnen verbeteren (CUPUDO) en een aanzienlijke investering om de infrastructuur voor makers te versterken in de vorm van ateliers en broedplaatsen.

De gebiedsontwikkeling Spoorzone legt een ruwe diamant bloot en geeft karakteristieke en cultuurhistorische kwaliteiten van Tilburg nieuwe glans. Het gebied vormt een broedplaats voor nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap, creativiteit, innovatie en talentontwikkeling, waarmee de stedelijke economie verder vorm krijgt. Majeure ontwikkelingen zijn de LocHal, Gebouw88 en Mindlabs.

De kenniseconomie is een belangrijke drager voor een duurzame economische ontwikkeling van de stad. Dat stelt eisen aan de arbeidsmarkt en vraagt een stevige verbinding met ons onderwijsaanbod. Verbeteren van de samenhang tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt blijft ook in 2018 een belangrijke opgave.

De insteek van ons evenementenbeleid blijft in 2018 breed. Om onze bestuurlijke ambitie en beschikbare middelen beter op elkaar af te stemmen verhogen we ons budget op evenementen. En om ervoor te zorgen dat ook in 2018 de evenementen veilig te bezoeken zijn en deze de leefbaarheid in de stad ten goede komt, verzwaren we in 2018 het vergunningsproces, de advisering over evenementenveiligheid en regie op veiligheid in de evenementenketen.

Naast de forse impuls die de binnenstad krijgt, werken we verspreid over de stad aan belangrijke integrale gebiedsontwikkelings- en herstructureringsprojecten, bijvoorbeeld Stappegoor, Koningsoord in Berkel-Enschot en de upgrading van wijkwinkelcentra.De woningmarkt is aangetrokken. Naast de reguliere nieuwbouwopgave en woningbouwprogrammering vergt betaalbaarheid blijvend onze aandacht. Extra focus ligt in 2018 met name op goedkope- én middeldure huur. Talent en kenniswerkers willen we vasthouden; huisvesting is -naast aanbod van werk- een aandachtspunt.

Nadruk op de verbinding
In 2018 pakken we nadrukkelijk onze rol als centrumgemeente in de Regio Hart van Brabant en dragen we onze ambities op Europees-, nationaal-, brabantsstad-, regionaal- en stedelijk niveau verder uit. Zo werken de Strategische Meerjarenagenda van de regio Hart van Brabant uit via integrale regionale gebiedsopgaven (bijvoorbeeld N261 zone). De Ruimtelijk-Economische Agenda West-Brabant en Hart van Brabant schraagt onze onderhandelingen met het Rijk (BO MIRT) en wordt concreet in het convenant tussen Tilburg en Breda.

We verstevigen onze lobbykracht in Den Haag en we zetten lobbyacties en -capaciteit in op concrete dossiers zoals jeugdzorg, alfahulpen, beschermd wonen, mobiliteit, Participatiewet, jeugdwerkloosheid en de totstandkoming van een 'ondermijningswet', waarin onze stedelijke agenda goed tot z'n recht komt.

In een coalitie met Breda en Eindhoven komen we in 2018 tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en ICT. Door een stevige inzet op informatiebeveiliging, privacy, digitalisering en ICT zal een belangrijke impuls worden gegeven aan onze (regionale) dienstverlening; het plaats- en tijdonafhankelijk werken van onze organisatie - dat daarvoor nodig is - zal verder mogelijk worden gemaakt.
Ook in 2018 zijn we niet bang onszelf een spiegel voor te houden. We voeren een zelfanalyse uit om goede dienstverlening te bieden aan inwoners en ondernemers. Het continu verbeteren en aanpassen van onze dienstverlening heeft in 2018 onze bijzondere aandacht.

Het resultaat is een stad waar ecologie, groen en circulaire economie met elkaar verbonden zijn en een stad die beschikt over sociale veerkracht en een sociale basisstructuur waar ontmoeting en verbinding in de wijk de kernkwaliteiten zijn. Een stad waar álle burgers van Tilburg profiteren van een concurrerende economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een goed leefklimaat. Zo ontstaat een balans in deze stad tussen people, planet en profit.