Onze inspanningen binnen het programma Bestuur laten zich vangen onder de noemer "Andere Overheid". Als gevolg van deze ambitie in het coalitieakkoord 2014-2018 is op velerlei vlak herbezinning op de rol van de overheid momenteel aan de orde. Dat werkt op verschillende manieren door binnen het programma Bestuur. De consequenties zijn misschien niet onmiddellijk voelbaar of gemakkelijk meetbaar maar het is een verandering die op termijn wel verstrekkend van aard zal zijn. "Andere overheid" slaat niet alleen terug op de samenwerking die wij zoeken en de positie die wij willen innemen in de voor ons relevante gremia (NB, NL, EU) maar is evenzeer van toepassing op wie wij willen zijn en hoe wij ons manifesteren.
De noodzaak tot duurzame ontwikkeling (en het zijn van een stad in internationale context) heeft er toe geleid dat het collegeakkoord de benadering van Telos omarmt. Dat betekent dat wij staan voor een evenwichtige ontwikkeling van het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal. Concreet vertaalt zich dit in de programma's vestigingsklimaat, sociale stijging en leefbaarheid.