Inleiding

De gemeente Tilburg neemt deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer er sprake is van én een bestuurlijk belang én een financieel belang in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij (zoals gestort aandelenkapitaal, lening of garantstelling).
Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op andere wijze tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico's met zich mee, zowel politiek / bestuurlijk als financieel. In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij we ingaan op belangrijke ontwikkelingen en risico's. Per verbonden partij nemen we tevens enkele financiële kerncijfers op.

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

We hebben beoordeeld welke verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar verbonden partijen die bijdragen aan realisatie van het beleid (beleidsdeelnemingen) en deelname in verbonden partijen die we als financiële deelneming zien. De beleidsdeelnemingen zijn gepositioneerd bij de inhoudelijk verantwoordelijke afdelingen. Voor deze deelnemingen zal hieronder een korte inhoudelijke toelichting worden gegeven.

De zogenaamde financiële deelnemingen zijn ondergebracht bij de afdeling planning en control. Hierbij is
sprake van dividenduitkering (bijv. BNG), of ze hebben betrekking op de afwikkeling van de verkoop aandelen Essent of ze hebben anderszins mogelijk nog een gevolg voor de financiële positie van de gemeente (TWM). De hieruit voortkomende jaarlijkse dividenduitkeringen zijn in de begroting opgenomen. Voor het per deelneming begrote dividend in 2018 wordt verwezen naar de paragraaf algemene dekkingsmiddelen. Voor deze deelnemingen nemen wij hierna geen inhoudelijke toelichting op. Zij zijn ook niet direct van invloed op de realisatie van een doelstelling.

Stichtingen en verenigingen

Als laatste categorie verbonden partijen worden de stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft toegelicht. Het financieel belang is hierbij veelal beperkt tot de jaarlijkse subsidiebijdrage. Wel zijn deze stichtingen opgericht om een specifieke bestuurlijke doelstelling van de gemeente te realiseren.