Algemeen

Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie en huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen. Het totale bestand aan kapitaalgoederen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term 'areaal'. Het onderhoud baseren we op de door de raad gemaakte keuzes over het onderhoud- en kwaliteitsniveau.

Deze paragraaf gaat in op de staat van onderhoud en de onderhoudslasten. Per soort kapitaalgoed is beschreven:

  • Het beleidskader waarop het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd;
  • Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud;
  • De actuele staat van onderhoud;
  • De in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten.

Doelstelling:
Het beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen volgens het vastgestelde beleidskader. Dit doen we binnen de beschikbare budgetten en op het kwaliteitsniveau dat de raad heeft vastgesteld.

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP)

De openbare ruimte heeft vele raakvlakken met de behoeften en ambities van de stad. Een aantrekkelijke buitenruimte draagt bij aan het woongenot van onze inwoners, verhoogt de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich te vestigen, lokt bezoekers naar de stad, etc. Het MJP is een middel om de keten van strategie-beleid-uitvoering te versterken en daarmee invulling te geven aan de ontwikkeling en toekomstige behoeften van de inwoners en bedrijven in de gemeente Tilburg.

Het MJP is een belangrijke waarborg voor efficiënte instandhouding van de kapitaalgoederen en functioneert bovendien als afstemmingsinstrument met de nutspartijen. Bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan de bereikbaarheid en doorstroming in de stad, door vroegtijdig eventuele conflicten te signaleren en daarop de fasering van projecten of wegomleidingen aan te passen.

Het MJP geeft inzicht in de ingrepen die in een periode van 4 jaren in uitvoering komen en wordt vooraf afgestemd met wijkraden en externe partijen (zoals Enexis en Brabant Water). Het programma is daarmee een communicatiemiddel naar de stad.

Basis in beeld
In 2017 is het rapport Basis in Beeld opgesteld. Dit rapport fungeert als het kompas voor een duurzaam en efficiënt beheer van de buitenruimte. Het biedt inzicht in het areaal van de openbare ruimte dat de gemeente beheert, de beleidskaders die daarvoor gelden en het exploitatie- en investeringsbudget dat daar voor beschikbaar is op basis van de bestaande beleidsafspraken. Het rapport vormt het vertrekpunt voor de uitwerking van de strategische kaders en de daarbij behorende gebiedsgerichte beheerplannen. Het uitwerken van deze beheerplannen zal antwoord geven op de dynamiek gebruik-beheer-inrichting van de openbare ruimte. Op het moment dat de beheerplannen worden voorgelegd aan de raad (2018), zullen ook de budgettaire implicaties duidelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd.