Algemeen

Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen onder andere de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor de inwoners van Tilburg. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe.

Opbrengsten lokale heffingen
De belangrijkste opbrengsten van de lokale heffingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. De verantwoorde opbrengsten in de jaarrekening zijn inclusief de effecten van voorgaande belastingjaren.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2016

Raming
2017

Raming
2018

Onroerendezaakbelasting

37.957

39.022

39.931

Hondenbelasting

1.584

1.614

1.620

Precariobelasting

682

802

706

Reclamebelasting

913

875

820

Toeristenbelasting

239

210

290

Totaal ongebonden heffingen

41.375

42.523

43.367

Afvalstoffenheffing

22.863

22.111

21.892

Rioolheffing

14.074

15.717

14.090

Omgevingsvergunning (onderdeel bouw)

6.828

5.561

5.647

Totaal gebonden heffingen

43.765

43.389

41.629

Totaal lokale heffingen

85.140

85.912

84.996