Het gemeentelijk beleid wordt deels uitgevoerd door organisaties in de stad, die daar subsidie voor krijgen. Voor 2018 verwachten we in totaal een bedrag van € 93 miljoen aan subsidies te verstrekken.

Ons subsidiebeleid heeft zijn basis in de Kadernota Subsidiebeleid 2017-2020. Zo zijn bijvoorbeeld onze systematiek en werkwijze inzake toekenningen en verantwoordingen van subsidies en de Algemene subsidieverordening geënt op de uitgangspunten van deze kadernota, evenals de subsidienota behorende bij deze programmabegroting. De evaluatie van de kadernota 2012-2016 is in 2016 afgerond en vastgesteld op 30 januari 2017. De inzichten uit dit traject zijn het vertrekpunt geweest voor een geactualiseerde kadernota subsidiebeleid en waar noodzakelijk de inzet van verbeteracties. Daarnaast biedt het zaakgericht werken kansen om ook onze processen goed tegen het licht te houden. Integraal onderdeel van dit traject zal ook een reflectie op en herijking van de positie en opzet van de jaarlijkse subsidienota's in de programmabegrotingen zijn.
Naar aanleiding van de kadernota heeft de raad op 30 januari 2017 de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg (Asv) vastgesteld. Parallel hieraan evalueren we de interne procesgang van het verlenen van subsidies, inclusief de informatievoorziening. Waar nodig passen we aan.
Het subsidiebeleidskader wordt in een cyclus van 4 jaar geëvalueerd, indien nodig aangepast en vastgesteld. In de commissie Bestuur van 9 januari 2017 is aan de orde gekomen ook een tussentijdse evaluatie te houden in 2018. Omdat een tussentijdse evaluatie al moet plaatsvinden in 2018, zal deze vooral laten zien welke vorderingen we maken in de uitvoering van deze nota en waar eventueel bijsturing nodig is. Het is dan namelijk nog te vroeg om te bepalen of alle doelstellingen van deze nota behaald worden. De eindevaluatie die medio 2020 plaatsvindt zal daarop ingaan.
Naast het wettelijk kader waar de subsidieverlening in Tilburg aan moet voldoen geeft de gemeenteraad vanuit haar kaderstellende rol ook een specifiek karakter aan het subsidiebeleid in Tilburg.
Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de voornemens voor de verdeling van de subsidies in 2018. Het subsidieprogramma is gericht op de in de programmabegroting omschreven basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen. Met de gesubsidieerde instellingen maken we afspraken over hun bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen.

Programma/Product
(x € 1.000,-)

Subsidies
2017

Subsidies
2018

Onderwijs

13.392

12.613

Armoedebestrijding

2.381

2.456

Bevorderen zelfredzaamheid

45.182

41.548

Werk en Inkomen

143

147

Maatschappelijke ondersteuning

380

391

Jeugdhulp

97

0

Totaal Sociale stijging

61.575

57.155

Economie

2.493

2.525

Ruimte

4.840

1.496

Cultuur

21.658

24.103

Totaal Vestigingsklimaat

28.991

28.123

Openbare orde en veiligheid

104

107

Wijkgericht werken

5.867

6.648

Sport

480

492

Duurzaamheid, milieu en afval

241

164

Openbare ruimte

170

175

Totaal Leefbaarheid

6.862

7.586

Bestuur, samenwerken en netwerken

315

371

Totaal Bestuur

315

371

Eindtotaal

97.742

93.235

Het totale subsidiebedrag daalt ten opzichte van 2017 met € 4,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Programma Sociale stijging (- € 4,4 miljoen):

  • Een lagere raming voor onderwijssubsidies, vanwege het vervallen van de subsidies in het kader van Klemtoon op Taal (- € 0,8 miljoen);
  • De vergoeding voor de nieuwbouw van Traverse is aangemerkt als een kapitaalverstrekking i.p.v. een subsidie o.b.v. het BBV (- € 2,6 miljoen);
  • De subsidie is € 1,1 miljoen lager door de lagere rijksvergoeding;
  • De subsidie voor De Sluis en Direkshon zijn omgezet in inkoop van trajecten (- € 0,6 miljoen);
  • Overige kleine afwijkingen en indexering (+ € 0,7 miljoen).

Programma Vestigingsklimaat (- € 0,8 miljoen):

  • Verminderde subsidies op het gebied van energie, wonen en monumenten (- € 3,3 miljoen);  
  • Verhoging van de cultuursubsidies als gevolg van de herwaardering huurprijzen (+ € 1,8 miljoen);
  • Overige kleine afwijkingen en indexering (+ € 0,7 miljoen).

Programma Leefbaarheid (+ € 0,7 miljoen):

  • Verhoging van subsidies als gevolg van de herwaardering huurprijzen (+ € 0,6 miljoen);
  • Overige kleine afwijkingen en indexering (+ € 0,1 miljoen).