3D

3 Decentralisaties

A&O

Advies & Ontwikkeling

AD

Algemeen Dagblad

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASH

Afvalstoffenheffing

AvA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B5

De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg)

BAT

Brabants Afval Team

BAWB

Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

B-E

Berkel - Enschot

BGP

Bruto Gemeentelijk Product

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIJBIJ

Bijzondere Bijstand

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BKKC

Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

BMT

Binnenstadsmanagement Tilburg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOM

Brabantse OntwikkelingsMaatschappij

BSP

Bruto Stedelijk Product

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C2C

Cradle to Cradle

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CC

Cultureel Centrum

CEP

Centraal Economisch Plan

CISO

Chief Information Security Officer

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CuPuDo

Cultuur in het Publieke Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

CZM

Collectieve Ziektekostenverzekering minima

DU

Decentralisatie-uitkering

EK

Europees Kampioenschap

EMU

Europese en Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ETZ

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

FACT

Flexible Assertive Community Treatment

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FMI

Functiemengingsindex

FTE

Full Time Equivalent 

G4

4 grootste gemeenten van Nederland

G50

50 grootste gemeenten van Nederland

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GEM 

Grondexploitatie Maatschappij

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGB

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde Instelling

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

Ha

Hectare

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNG

Hypotheekfonds Noord Brabantse Gemeenten

HNW

Het Nieuwe Werken

HOF

Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën

HRM

Human Resource Management

HvB

Hart van Brabant

I&M

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

IBD

Informatie Beveiligingsdienst

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

ID

Besluit in- en doorstroombanen

IIT

Individuele Inkomenstoeslag

IMOC

Prijs overheidsconsumptie netto materieel

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IRM

Informtion Rights Management

ISMS

Information Security Management

IU

Integratie-uitkering

IUSD

Intergratie-uitkering Sociaal Domein

JADS

Jheronimus Academy of Data Science

JDE

JD Edwards

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KWS

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

LDGK

Landgoed de Groene Kamer

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LLV

Leerlingenvervoer

LVB

Licht verstandelijke beperking

LVM

Landelijke Veiligheids Monitor

LWL

Leerwerkloket 

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MFB

Monumenten Fonds Brabant

MHFA

Mental Health First Aid

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MOM

Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij

MTO

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

MWB

Midden- en West Brabant

NL

Nederland / Nederlandse

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOM

Nul op de Meter

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

NRVD

Koninklijke vereniging voor afval- en reiniginsmanagement

NTC

Nationaal Trainingscentrum

NV

Naamloze vennootschap

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGT

Onderwijsgroep Tilburg

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende Zaak Belastingen

P&C

Planning en Control

P-wet

Participatiewet

PA

Public Affairs

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting 

PM

Pro memorie

PO

Primair Onderwijs

PO

Particulier opdrachtgeverschap

PRO/VSO

Praktijkonderwijs /  Voorgezet speciaal onderwijs

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBC

Regionale Bedrijven Centra BV

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters

RTH

Ronde Tafelhuis

RTC

Regionale Trainingscentra

RWTC

Rotary Wing Training Center

SGBO

Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

SHV

Schuldhulpverlening

SJS

Samenwerkende Jeugd Specialisten

SK

Stadskantoor

SOM

Stadsontwikkelingsmaatschappij

SUMP

Sustainable Urban Mobility Plan

SW

Sociale Werkvoorziening

TCC

Team Complexe Casuïstiek

TCF

Tax Control Framework

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

TSR

Tilburgse Sportraad

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

TWV

Tilburgse Watersport Vereniging

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VANG

Van Afval Naar Grondstof

V&J

Ministerie van Veiligheid & Justitie

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAJONG

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WAS

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

WBMGP

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZvW

Zorgverzekeringswet