Op 19 maart 2012 is de verordening "Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid" door de raad vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat wij jaarlijks in de Programmabegroting een overzicht geven van de voorgenomen evaluaties van de kadernota's en themagerichte onderzoeken naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid.

Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde doelen worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Doeltreffendheid: de mate waarin de gemeente er in slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen te bereiken.

In onderstaand overzicht hebben we voor de vigerende kadernota's aangegeven of we deze willen aanpassen en of we daarbij voorafgaand een evaluatie uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat deze evaluaties worden uitgevoerd binnen de bestaande werkbudgetten die beschikbaar zijn voor beleidsvoorbereiding. Voorafgaand aan aanpassing van een kadernota en/of evaluatie leggen we een startnotitie aan de raad voor om over de gekozen werkwijze en de betrokkenheid van de raad en stad met elkaar van gedachten te wisselen.

Product

Vigerende kadernota / beleidskader

Evaluatie/onderzoek in 2018

Voorstel m.b.t. kadernota in 2018

Sociale Stijging

Onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018

Evaluatie van de lopende LEA 2015-2018

N.v.t

Armoedebestrijding

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

De opdracht voor de evaluatie is reeds uitgezet. De evaluatie vindt plaats in het laatste kwartaal 2017 en wordt opgeleverd  januari/ februari 2018

N.v.t

Bevorderen zelfredzaamheid

Frontlijn en lichte ondersteuning

Kwalitatief onderzoek naar één gezin, één plan, één coördinator en cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd.

N.v.t.

Regionale nota Publieke Gezondheid 2016-2019

N.v.t.

N.v.t.

Werk en Inkomen

Uitvoering Participatiewet (incl. NOMA)

N.vt.

N.v.t.

Maatschappelijke ondersteuning

Wmo-verordening en beleidsregels 2017*)

geen

Eind 2017 vaststelling nieuwe WMO-verordening beleidsregels.

Jeugdhulp

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018  

Regionaal beleidskader is in 2016 geëvalueerd.

In 2017 wordt een nieuwe regionale koers Jeugd(hulp) vastgesteld.

Vestigingsklimaat

Economie

Economische Agenda Tilburg 2012-2020

N.v.t.

N.v.t.

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018**)
(overige beleidsnota's en verordeningen) 

N.v.t.

N.v.t.

Visie Binnenstad 2011-2020

N.v.t.

N.v.t.
Actualisering van de Binnenstadsvisie maakt integraal onderdeel uit van de uitwerking van de visie Binnenstad van de 21e eeuw, waarover we in 2017 bestuurlijke besluitvorming verwachten.

Werktitel: Evenementenbeleid 2018 e.v. (overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

N.v.t.

Geactualiseerde evenementenbeleid leveren we nog in 2017 op. Dit wordt de opvolger van de beleidsnota 'Evenementen en festivals in Tilburg, 2012-2016'.

Kantorenbeleid 2010-2015 (nieuwbouw-programmering)

N.v.t.

N.v.t.

Eind 2016 hebben we in de regio Hart van Brabant regionale afspraken voor kantoren vastgesteld. Focus ligt op terugdringen van het overaanbod aan kantoren en plancapaciteit in de regio. De uitwerking en borging van deze afspraken in beleid vindt plaats op lokaal niveau. Dit betekent dat we nog in 2017 het vigerende kantorenbeleid hier - waar nodig - zullen aanpassen.

Horecabeleid 2017 e.v.

N.v.t.

N.v.t.

Visie Detailhandel
(overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

 N.v.t.

Werktitel: Beleidsnota werklocaties (incl. binnenwijkse bedrijventerreinen) 2018 e.v. (overige beleidsnota's en verordeningen)  

N.v.t.

N.v.t.
Nog in 2017 leveren we een nieuwe/actuele beleidsnota voor werklocaties (incl. binnenwijkse bedrijventerreinen) op voor bestuurlijke besluitvorming. Dit wordt de opvolger van de nota 'Ruimte voor bedrijven 1998-2015'.

Toeristenbelasting (verordening 2011)
(overige beleidsnota's en verordeningen)

N.v.t.

Verordening toeristenbelasting is mei 2016 geëvalueerd, waarop besloten is deze te handhaven en het percentage vast te zetten op 3,5% van de verblijfsprijs.

N.v.t.

Ruimte

Omgevingsvisie Tilburg 2040

N.v.t.

N.v.t.

Woonvisie Tilburg 2015 Convenant Wonen 2015-2020  

N.v.t.
Wordt wel over gerapporteerd maar niet via afzonderlijk onderzoek in het kader van 213a.

N.v.t.

Tilburgs Mobiliteitsplan 2040

N.v.t.

N.v.t.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Actualisatie van de nota vindt in 2017 plaats en vervolgens weer in 2019.

N.v.t.

Cultuur

Cultuurplan Tilburg 2017-2020

N.v.t.

Gebouwenexploitatie

-

-

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Kadernota Veiligheid 2015-2018                                   

Evaluatie kadernota 2015-2018 zal plaatsvinden in tweede helft van 2018.

handhaven

Wijkgericht werken

Tilburg Akkoord

Het Tilburg Akkoord loopt in 2019 af. Samen met de partners in het TA zal een evaluatie worden gedaan over de gehele periode  2009-2019

N.v.t.

Sport

Kadernota 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018'

voorbereiden en opstellen nieuwe kadernota sport 2018-2020

Duurzaamheid, milieu en afval

Klimaataanpak 2013-2020

-

-

Afvalbeleid 2015-2020  

-

-

Openbare ruimte

Beheerbeleidsplan Groen in de Stad / Groen beheer plan  

Evaluatie wordt gekoppeld aan de 1-meting die in het derde kwartaal wordt uitgevoerd

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2019

-

voorbereidingen nieuw vGRP 2020-2023 starten in 2018

Parkeerexploitatie

Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016

-

-

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

"Een wereld te winnen" 2016- 2020

N.v.t.

N.v.t.

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2016-2020

N.v.t.

N.v.t.

Diensten aan andere overheden

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus

N.v.t.
(evaluatie heeft in 2017 plaatsgevonden)

N.v.t.
(herijking P&C visie vindt in 2017 plaats)

Algemene baten en lasten

-

Overige

Subsidies/ subsidieverordening

Kadernota subsidiebeleid 2017-2020

N.v.t.

Lokale Heffingen

-

-

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

-

herijking in 2018

Duurzaamheidsbalans Telos

actualisatie van het  duurzaamheidsportret 2016 komt eind 2017

n.v.t.

Doorlichting organisatie

zelfanalyse in 2017

-

*) Vitaliteit en veerkracht is afgerond. Met de raad is afgesproken geen nieuw beleidskader te maken, maar de verordening als zodanig te gebruiken.

**) De Stimuleringsagenda E&A 2015-2018 is een beleidsuitwerking van het college binnen de door de raad vastgestelde kaders in de Economische Agenda Tilburg (kadernota Economie), NOMA (kadernota Participatiewet), de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (ruimtelijke structuurvisie) en de kadernota Cultuur.