Investeringsniveau 2018
Voor 2018 zijn de volgende investeringsbedragen opgenomen:

 • Programma-investeringen   €   89,3   miljoen
 • Algemene bedrijfsmiddelen   €   39,6   miljoen
 • Specifieke bedrijfsmiddelen   €   2,9   miljoen

  Totaal   €   131,8   miljoen

De investeringen worden gedekt uit:

 • Algemene middelen (via budget voor kapitaallasten in de productramingen) voor € 64,5 miljoen;
 • Tariefopbrengsten rioolheffing, afvalstoffenheffing, betaald parkeren, huuropbrengsten gemeentegebouwen en de grondexploitatie voor € 37,3 miljoen;
 • Eenmalige bijdragen derden en Rijk voor € 8,2 miljoen;
 • Reserves en voorzieningen voor € 21,4 miljoen;
 • Bijdragen intern / exploitatie voor € 0,4 miljoen.  

Voor investeringen gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Kapitaallasten van programma-investeringen en investeringen in specifieke bedrijfsmiddelen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen;
 2. Kapitaallasten van investeringen in algemene bedrijfsmiddelen worden gedekt uit jaarlijkse afschrijvingen en/of herschikkingen binnen de bedrijfsvoering.

Jaarschijf 2017
Vanaf de begroting 2018 worden ook de investeringen in het lopende jaar (2017) en de bijstelling hierop gepresenteerd en ter vaststelling aangeboden. Hiermee wordt voorzien in een extra bijstellingsmoment tussen de tussenrapportage en de jaarrekening.

Investeringen met economisch c.q. maatschappelijk nut
Bij de investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of opbrengsten kunnen genereren. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen maar vervullen een duidelijke publieke taak.
Met de vernieuwing BBV worden vanaf 2017 alle investeringen gelijkgeschakeld. Dit betekent dat niet alleen de investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd, maar ook alle investeringen met een maatschappelijk nut. Daardoor moeten investeringen die tot 2017 direct ten laste van de exploitatie werden gebracht, voortaan geactiveerd worden en over de gebruiksduur worden afgeschreven. Bij de programmabegroting 2017 heeft de omzetting van de betreffende exploitatiebudgetten en investeringskredieten plaatsgevonden. In deze begroting worden ook de exploitatiebudgetten en investeringskredieten gecorrigeerd die vanuit de jaarrekening 2016 zijn overgelopen.

Investeringen grondexploitatie
Ook moeten kredieten die in het verleden zijn gevoteerd als onderdeel van de grondexploitatie, maar die geen onderdeel uitmaken van de bouwgronden in exploitatie vanaf 2017 worden geactiveerd. Het betreft hier de volgende kredieten die vanaf heden in het investeringsoverzicht worden opgenomen:

(x € 1.000,-)

2017

2018

2019

 2020

 2021

Strategische aankopen

10.220

10.000

10.000

10.000

10.000

Piushaven

4.138

1.057

0

0

0

Stappegoor

489

0

0

0

0

Gebiedsontsluitingsweg Den Bogerd

1.688

1.834

1.000

0

0

Investeringen huisvesting stadskantoren
De investeringen in de huisvesting van de stadskantoren (jaarlijks € 250.000,-) komen te vervallen in verband met de op handen zijnde verbouwingen vanuit het project gemeentelijke huisvesting. Op het moment dat de nieuwe meerjarige onderhouds- en investeringsplanningen vastgesteld zijn, worden deze opnieuw opgevoerd. De overige meerjarige investeringen voor o.a. meubilair, DWP hardware en mobiele telefonie blijven in tact.

Overzicht investeringen (exclusief voorstellen nieuw beleid)

Programma-investeringen
( x € 1.000,-)

2017

2018

2019

 2020

 2021

Sociale stijging:

1.10 Onderwijs

16.300

1.216

6.575

650

250

Vestigingsklimaat:

2.10 Economie

6.715

375

0

0

0

2.20 Ruimte

26.341

23.623

6.842

8.211

2.690

2.30 Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

16.347

16.657

10.000

10.000

10.000

2.90 Gebouwenexploitatie

38.491

10.517

5.003

3.453

3.871

Leefbaarheid:

3.30 Sport

3.164

1.200

2.100

700

700

3.50 Openbare ruimte

44.963

35.700

22.859

22.794

25.557

Totaal programma-investeringen

152.321

89.288

53.379

45.808

43.068

Investeringen in bedrijfsmiddelen
(x € 1.000,-)

2017

2018

2019

 2020

 2021

Bedrijfsmiddelen algemeen

19.201

39.644

33.992

19.473

4.730

Bedrijfsmiddelen specifiek

2.368

2.855

2.489

2.180

2.283

Totaal investeringen in bedrijfsmiddelen

21.569

42.499

36.481

21.653

7.013

Totaal investeringen

2017

2018

2019

 2020

 2021

Totaal investeringen

173.890

131.787

89.860

67.461

50.081

Waarvan:

* met economisch nut

120.857

82.242

70.767

45.202

33.342

* met maatschappelijk nut

53.033

49.545

19.093

22.259

16.739

Waarvan dekking t.l.v.:

* Tarieven/gesloten exploitaties

60.854

37.282

27.950

24.228

27.512

* Reserves en voorzieningen

40.446

21.402

2.512

0

0

* Eénmalige bijdragen (overheden/derden)

13.358

8.232

715

5.543

4

* Bijdragen intern/exploitatie

793

393

484

393

393

* Algemene middelen

58.439

64.478

58.199

37.297

22.172

Investeringen nieuwe beleid

Voorstel investering nieuw beleid
(x € 1.000,-)

Cat.

2017

2018

2019

 2020

 2021

Sociale stijging

Uitbreiding vrije school Tiliander

P

0

807

0

0

0

Vervangende nieuwbouw Willem II college

P

0

500

5.731

0

0

Vestigingsklimaat

Voetbalvisie 2018 - Kleedkamers

P

0

144

0

0

0

Leefbaarheid

Kernwinkelgebied

P

2.850

1.200

0

0

0

Egalisering investeringen riolering en waterhuishouding

P

0

0

0

1.734

-/- 524

Voetbalvisie 2018 - Kunstgrasvelden

P

0

1.500

0

0

0

Bestuur

Elektronisch factureren JDE

S

0

100

0

0

0

Het Nieuwe Werken - Bytes

A

0

4.267

0

0

0

Totaal investeringen nieuw beleid

2.850

8.518

5.731

1.734

-/- 524

Waarvan:

* met economisch nut

2.850

7.318

5.731

1.734

-/- 524

* met maatschappelijk nut

0

1.200

0

0

0

Waarvan dekking t.l.v.:

* Tarieven/gesloten exploitaties

0

144

0

1.734

-/- 524

* Reserves en voorzieningen

2.850

-/- 850

0

0

0

* Eénmalige bijdragen (overheden/derden)

0

2.050

0

0

0

* Algemene middelen

0

7.174

5.731

0

0

Categorie: P=Programma; A=Bedrijfsmiddelen algemeen; S=Bedrijfsmiddelen specifiek

Uitbreiding vrije school Tiliander
Op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 wordt een krediet van € 807.000,- gevraagd voor de uitbreiding van de vrije school Tiliander.

Vervangende nieuwbouw Willem II college
Op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 wordt een krediet van € 6.231.000,- gevraagd voor de vervangende nieuwbouw van het Willem II college. Dit bedrag bestaat uit een voorbereidingskrediet van € 500.000,- in 2018 en een uitvoeringskrediet van € 5.731.000,- in 2019.

Kernwinkelgebied
Voor het realiseren van het kernwinkelgebied wordt een aanvullend krediet van € 4.050.000,- gevraagd. Het betreft € 2.850.000,- voor de aankoop en sloop van enkele panden aan het Hendrikhof en € 1.200.000,- voor de aanleg van het openbaar gebied bij de Emmapassage West. Hier staat een dekking tegenover van € 2.000.000,- uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie en € 2.050.000,- als verkoopresultaat van de geraamde externe opbrengsten. De verdeling over de jaren is als volgt:

(x € 1.000,-)

2017

2018

Investeringen:

Verwerven panden Hendrikhof

2.850

0

Aanleg openbaar gebied

0

1.200

Dekking:

Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie

2.850

-/- 850

Opbrengsten derden

0

2.050

Egalisering investeringen riolering en waterhuishouding
In het vigerende vGRP (2016 t/m 2019) is een nauwkeurige investeringsplanning opgenomen. Voor de jaren erna is uitgegaan van een theoretisch vervangingsprogramma. Dit geeft een erg schommelend beeld voor de investeringen vanaf 2020 en verder. De voorbereidingen voor de vervanging in die jaren wordt binnenkort opgestart en het is wenselijk een gelijkmatig investeringsniveau over de jaren als uitgangspunt te hebben. Daarom wordt het investeringskrediet voor 2020 naar boven bijgesteld, en voor 2021 naar beneden. In het nieuwe vGRP (2020-2023) wordt een nieuw integraal kostendekkingsplan opgesteld. De voorbereidingen hiervan starten in 2018.

Voetbalvisie 2018
Vooruitlopend op de update van de Toekomstvisie voetbal is het noodzakelijk dat we in 2018 de volgende aanpassingen doen.

 • Realiseren van één nieuw kunstgrasveld, inclusief twee kleedkamers;
 • Vervangen van één natuurgrasveld door een kunstgrasveld.

Het realiseren van twee kleedkamers vergt een investering van € 144.000,-. Het realiseren van twee kunstgrasvelden betekent een investering van € 1.300.000,-. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met aanvullende maatregelen voor de waterhuishouding (afwatering van het veld). De raming hiervan is maximaal € 200.000,-, afhankelijk van de gekozen locatie.

Elektronisch factureren JDE
Om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichting om vanaf 1 november 2018 elektronisch te kunnen factureren moet het administratieve systeem JDE worden aangepast. Hiervoor is een krediet nodig van € 100.000,-.

Het nieuwe werken - Bytes
Voor het verbouwen en opnieuw inrichten van de stadskantoren zullen er vooraf niet alleen bouwtechnische keuzes moeten worden gemaakt, maar ook IT technische keuzes. Dit is nodig om plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken. Er zijn technische randvoorwaarden die we moeten creëren om het plaats- en tijdonafhankelijk werken te realiseren. Deze baseren we op de eisen en wensen die er wat betreft functionaliteiten zijn: performance, ofwel snelheid van het internet en de internetapplicaties, soorten applicaties, elkaar goed kunnen vinden, maar ook ontsluiting van bestanden en informatie goed kunnen vinden, eisen aan beveiliging en telefonie en hoe we de dienstverlening aan burgers en ondernemers vorm willen geven. Voor 2018 wordt een additioneel investeringskrediet gevraagd van € 4.267.000,- voor de benodigde investeringen in Het Nieuwe Werken spoor Bytes inclusief telefonie.